Fitsinjovana ny sosialim-bahoaka

Ho fametrahana ny vidin’entana ara-drariny hitsinjovana ny sosialim-bahoaka dia nanantateraka fivoriana manokana mikasika ny vidin’entana indrindra ny vidim-bary ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny jono sy ny Ministeran’ny Varotra sy ny Indostria ary ny Asa Tanana ary ny Ministeran’ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola ny 12 Febroary 2020 tao Anosy.

Fivoriana izay nandraisan’ireo mpisehatra rehetra anjara dia ny mpamokatra, ny mpanangom-bokatra, ny mpitatitra, ny mpambongady, ny mpanjinjara, ny mpanafatra entana avy any ivelany ary ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa.

Tapaka tamin’izany ny vidin’entana iraisana amin’ireo zavatra ilaina andavan’andro mba hazahoan’ny tsirairay tombony ka tsy hisian’ny fatiantoka sy ny fanararaotana satria mantsy ho an’ny tantsaha mpamokatra dia izay vidiny angalan’ny mpanangom-bokatra tonga eo aminy no hivarotany.

Amin’izao taom-pambolena izao dia manao ezaka lehibe ny MAEP hampiakarana ny voka-bary. Tohana maro araka izany no omena ireo tantsaha mpamboly vary toy ny fanomezana masomboly raitra sy tsara kalitao, fanamaivanana ny fahazahoana hanam-pamokarana sy fanatsarana foto-drafitrasa amin’ny faritra valo eto Madagasikara. Ho fanatsarana ny tahan’ny vary akotry ho lasa vary fotsy dia ezahina ihany koa ny hametrahana “rizerie” isaky ny faritra lehibe na” grand basin rizicole”.

Mba ahazoan’ny tantsaha tombontsoa dia misy ny fandaminana tsy maintsy apetraka ao anatin’ny lalam-pihariana vary toy ny fanangonam-bokatra, fitehirizam-bokatra ary ny fitateram-bokatra.

 Des consensus de prix pour la prévoyance sociale

Face à la flambée incessante des prix des Produits de Première Nécessité (PPN), l’Etat par le biais du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Ministère de l’Economie et des Finances a engagé des discussions pour trouver un consensus de prix avec les opérateurs et les acteurs concernés par ces PPN ainsi que ceux de la filière riz. Il s’agit notamment des producteurs, des collecteurs, des transporteurs, des grossistes, des détaillants, des importateurs et de l’association défendant les droits des consommateurs, le 12 février 2020 à Anosy.

Un consensus a été trouvé pour le prix des PPN pour que chacun puisse faire un profit sans perte ni abus car pour les producteurs, ils vendent  ses produits au prix convenants aux collecteurs qui arrivent chez eux. Pour que les agriculteurs aient des avantages, il y a des arrangements qui doivent être mis en place pour la chaine de valeur riz, comme les collectes, les stockages et les transports.

Pour cette campagne agricole, le MAEP déploie des efforts pour augmenter la productivité rizicole tels l’appui aux riziculteurs en termes de semences de qualité et d’intrants agricoles, la construction et la réhabilitation des infrastructures dans les 8 régions, ainsi que la mise en place de rizerie dans chaque grande zone ou « grand bassin rizicole ».

retour

Comments are closed.