Fampitaovana DMM 12 avy amin’ ny Fandaharanasa DEFIS.

Ny Dokany Mora ho an’ ny Mpamokatra (DMM) dia  fitaovana  entin’ ny Fitondra-panjakana Malagasy amin’ ny alalan’ ny MAEP  ho fanamorana ny fahazoana fitaovana sy hanam-pamokarana ary tohana ara teknika ho an’ ireo tantsaha mpamokatra.

Ho fampihodinana izany rafitra napetraka izany dia nisy ny fiaraha-mientan’ ny MAEP sy ny fandaharanasa DEFIS izay vatsian’ ny FIDA vola amin’ ny fampitaovana DMM 12. Solosaina,”onduleur”, “imprimante” miisa12 ary “tablette tactile” miisa 38 no natolotra ny DMM ny 28 janoary 2021 teny Ampandrianomby.

Izany no natao dia ho fanafainganana ny fomba fiasa sy ny fikirakirana ny fangatahan’ ireo tantasaha, afahana manaramaso sy manangona ny atontam-baovao mifandraika amin’ izany, ary ho fanamorana ny fampiofanana ireo tantsaha eny ifotony.

DMM 12 ao amin’ ny Faritra 6 dia Analamanga, Melaky, Atsimo-Atsinana, Anosy, Androy, Alaotra Mangoro no voakasika izany fampitaovana izany. Marihina fa tanjon’ ny MAEP anatin’ ny 3 taona ny fametrahana ny DMM eraky ny Distrika manerana ny Nosy.

Dotation de matériels informatiques pour 12 DMM de la part du programme DEFIS.

Le DMM « Dokany Mora ho an’ ny Mpamokatra » est un dispositif de proximité mis en place par le Gouvernement Malagasy permettant aux producteurs de s’ approvisionner en intrants et matériels de qualité à prix abordable, de bénéficier gratuitement de conseil agricole et de profiter d’ éventuel support financier.

Afin de contribuer à l’opérationnalisation  du dispositif, le MAEP et collaboration avec le programme DEFIS ont doté 12 DMM de matériels informatiques, composés de 12 ordinateurs de bureau, 12 onduleurs 12 imprimantes et 38 tablettes tactiles. 

Cette dotation a pour objectif le traitement rapide des demandes des exploitants agricoles, le suivi et le contrôle des différents activités, le recueil des informations relatives au producteurs et de faciliter les activités de conseil et de formation.

12 DMM dans 6 régions (Analamanga, Melaky, Atsimo-Atsinana, Anosy, Androy, Alaotra mangoro) ont bénéficiés de ces appuis. Pour rappel l’objectif du MAEP est de mettre en place  des DMM dans tous les districts de Madagascar sur 3 ans.

Retour

Comments are closed.