Fametrahana ny CSP Nosy-be

Tafiditra ao anatin’ ny fanatanterahana ny paikadin’ ny Fanjakana Malagasy amin’ ny alalan’ ny MAEP sy ny Tetikasa SWIOFish2 ny fitantanana maharitra sy lovain-jafy ny harena an-dranomasina. Ho  fanatanterahana izany dia napetraka tamin’ ny fomba ofisialy ny alatsinainy faha 22 ny volana Jona 2020 tany Nosy-Be ny ivontoerana fanarahamaso ny jono (CSP) ho an’ ny Faritra DIANA.

Tanjona lehibe amin’ny fametrahana ny ivontoerana fanaraha-maso ny jono (CSP) ny fiarovana ireo harena an-dranomasina sy ny fampiharana ny lalàna rehetra mifehy ny seha-piharina jono ao amin’ ny Faritra DIANA indrindra eo amin’ ireo helo-dranon’ Ambaro, Tsimipaika, Ampasindava ary ny vondronosin’ny Nosy Be. « Faritra manankarena ny faritra avaratra andrefan’ i Madagasikara nefa tsikaritra sy hita fa mihamaro ny tsy fanaran-dalana ataon’ ireo mpisehatra », hoy ny DGPA BEMANAJA Etienne ka rariny sy hintsiny raha hametrahana biraon’ ny CSP eto Nosybe.

Tafiditra ao anatin’ ny fametrahana ny CSP tany Nosy Be ihany koa ny fanendrena ireo mpanara-maso ny jono (Inspecteur des Pêches) izay hiasa eny an-toerana, ny fampitaovana toy ny fanarenana sy ny fanamboarana ny birao ary ny fanolorana ny sambo haingam-pandeha « Antendromaso ». Ny tetikasa SWIOFish2 no niantoka ny fampitaovana rehetra. Notanterahana nandritra io fotoana io ihany koa ny fandraisana ny Sambo « Atsantsa » izay nasiam-panamboarana tany amin’ ny Ivontoerana fanamboarana sambo (CNOI) tany amin’ ny Nosy Maorisy.Marihana fa efa nanao iraka fanaraha-maso sahady I Atsantsa sy ireo mpanaramason’ ny jono vaovao tany Nosy Be ny Talata 22 jona 2020 tany amin’ ny helodrano Ambaro.

La région DIANA dispose actuellement d’une antenne du Centre de surveillance des pêches.

Dans le cadre d’une exploitation durable et rationnelle des ressources halieutiques, le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) avec l’appui du projet SWIOFish2 ont mis en place le 22 juin 2020 à Nosy be, une nouvelle antenne du Centre de Surveillance des Pêches.

Le Centre de Surveillance de Pêche est un organisme rattaché du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche. La nouvelle antenne sise à Nosy be a pour mission (i) la protection et la conservation des ressources halieutiques et aquacoles, (ii) le contrôle et la surveillance des différentes activités de pêches et (iii) veille au respect des dispositions législatives et réglementaires des navires et des opérateurs des secteurs de la pêche et de l’aquaculture opérant dans les zones de pêche de la région Nord Ouest de Madagascar, plus précisément dans les baies d’Ambaro, de Tsimipaika, d’Ampasindava et l’archipel de Nosy Be.

La mise en place de cette antenne est une priorité selon le DGPA du MAEP, Mr BEMANAJA Etienne, car cette région regorge de richesses halieutiques et est actuellement en danger à cause d’activités illégales effectuées par certains opérateurs et pêcheurs.

Pour l’opérationnalisation de l’antenne, de nouveaux inspecteurs des pêches y ont été affectés et de nouveaux matériels ont été remis, dont une vedette rapide « Antendromaso » et la réhabilitation du bureau, cela grâce à l’appui du projet SWIOFish2. Ce fut également l’occasion d’effectuer la réception du bateau patrouilleur du CSP « Atsantsa » qui a subit un carénage complet vers la fin de l’année 2019. Le carénage d’une valeur de 275 000 € a été pris en charge par le projet SWIOFish2. Désormais, le navire de surveillance fait peau neuve et est prêt pour de nouvelles missions. En effet, en marge de la mise en place de l’antenne du CSP à Nosy Be, l’équipage d’Atsantsa et la brigade du CSP nouvellement mis en place a déjà réalisé une mission de contrôle  auprès de chalutiers crevettiers opérant dans la baie d’Ambaro le 23 juin 2020.

Retour

Comments are closed.