RGPH 3 VERSION MALAGASY

 

INONA NO ATAO HOE FANISANA NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA (RGPH) ?

Ny atao hoe Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana (RGPH) dia fitambaran’ny asa fanangonana, fanambarana, fanombanana, fikirakirana, fandalinana ary famoahana antontan-kevitra momba ny mponina sy ny toekarena ary ny lafiny sosialy –mandritra ny vanim-potoana iray– mikasika ny olona rehetra monina amin’ ny firenena iray.

ISAKY NY FIRY TAONA NO ISAINA NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA ?

Isaky ny folo (10) taona amin’ny ankapobeny no manatanteraka ny Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana (RGPH) ny firenena tsirairay.

NAHOANA NO ISAINA NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA ?

Maro ny antony tsy maintsy hanatanteraha ny fanisana ankapobeny fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana, anisan’izany ireto tanisaina manaraka ireto :

 • Tamin’ny Aogositra 1993 no nisaina farany ny mponina teto Madagasikara (RGPH-2), izany hoe 25 taona lasa izay. Ny Firenena Mikambana anefa dia manentana ny firenena tsirairay mba hanisa ny mponina ao aminy isaky ny 10 taona farafaharatsiny.
 • Ny RGPH3 no entina manavao ny antontanisa momba ny mponina izay nangonina tamin’ny taona 1975 sy 1993. Ny antontanisa azo avy amin’izany no handrafetana ny politikam-pampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy eo amin’ny faritra tsirairay sy ny firenena manontolo.
 • Ny RGPH3 no hanatevenana ny tahirin’antontan-kevitra eo am-pelatanana mikasika ny mponina eto Madagasikara mba ahafahan’ireo mpamolavola teti-pivoarana sy ny mpandray fanapahan-kevitra manana ny tondro fototra ilaina amin’ny fandrafetana, fanaraha-maso ary fanombanana ny tetikasa sy fandaharanasam-pampandrosoana.
 • Ny RGPH3 no entina hampiroborobo ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony ny Faritra 22, ny Prefektiora 24, ny Distrika 119, ny Kaominina 1 727 ary ny Fokontany izay mahatratra18 251 eo ho eo.
 • Misy antonta-kevitra maro ihany koa azo avy amin’ny RGPH3 izay azo :
  • entina hanara-maso sy hanao tombana ireo fandaharanasam-pampandrosoana eo amin’ny firenena, ny faritra sy ny sehatra ara-tsosialy isan-karazany (fahasalamana, fanabeazana,… ,…
  • hijerena ny fivoaran’ny lahy sy ny vavy (Genre).
  • hanaraha-maso ny fivoaran’ny fahantrana.
  • hanavaozana ny tahirin-kevitra entina manatanteraka fanadihadiana (base de sondage) amin’ireo fanadihadiana ho tanterahin’ny INSTAT any aoriana any : EDSMD, EPM, MICS,…
  • hikajiana ireo tondro isan-karazany (fahafatesan’ny reny, ny fahasembanana,…
 • Natao hanamafisana ny fahaiza-manaon’ny INSTAT amin’ny fanangonana, fikirakirana ary fandalinana antontanisa ihany koa ny RGPH.

RAHOVIANA NO HO ISAINA NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA ?

Ny Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana faha- 3 dia hotanterahina ny 18 may 2018 hatramin’ny 10 jona 2018. Araka izany dia mitovy daholo ny daty hanatanterahana ny fanisana manerana ny nosy izay maharitra 24 andro eo ho eo.

Toy izao kosa ny fizotran’ny asa :

 • Ny 7 andro voalohany no hametahana ny laharan’ny tokantrano tsirairay ka hisy famaritana ny faritra iasan’ny mpanadihady tsirairay ataony amin’izany ;
 • Ny 17 andro manaraka kosa no hanatanterahana ny fanisana izay arahana fanadihadiana maharitra 25 minitra eo ho eo isaky ny tokantrano.

IZA AVY NO ISAINA AMIN’IZANY ?

Ny tokantrano rehetra tsy ankanavaka manerana an’i Madagasikara no tsy maintsy isaina mandritra ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana : ny teratany malagasy, ny vahiny, any am-ponja, ny tsy manan-kialofana,…

IZA NO HANAO NY FANISANA ?

Mpanadihady efa nahazo fiofanana manokana no hanatanteraka ny fanisana. Mahatratra 32 000 eo ho eo izy ireo no hiparitaka manerana ny nosy ary hanatanteraka ny asa.

Mitondra marika famantarana (badge) izy ireo mandritra ny fotoana hanatanterahany ny asany.

INONA AVY NY LALÀNA MIFEHY NY FANISANA ANKAPOBENY FAHATELO NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA ?

 • Ny didim-panjakana lah 2015-096 tamin’ny 10 Febroary 2015 mikasika ny Fanisana ankapobeny fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana.
 • Ny Didim-pitondrana lah 14 186/2015 tamin’ny 15 Aprily 2015 izay manangana ireo rafitra mpandrindra, mpanomana ara-teknika sy mpanatanteraka ny Fanisana ankapobeny fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana.

ADIDY AMIN’NY FIRENENA VE NY FANDRAISANA ANJARA AMIN’NY FANISANA ANKAPOBENY NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA ?

Adidy eo amin’ny firenena ny fandraisana anjara amin’ny fanatanterahana ny Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana satria ny fananana antontanisa marina, feno ary ara-potoana no hahafahana mamolavola, manara-maso ary manombana ireo tetikasa fampandrosoana ny firenena.

Ny adidin’ny tokantrano tsirairay dia ny fandraisana tsara ireo mpanadihady sy ny fanomezana valinteny mazava, marina ary feno.

MIJANONA HO TSIAMBARATELO VE NY VALINTENIN’NY TOKANTRANO HADIHADIANA ?

Ny lalàna lah. 68-003 tamin’ny 18 Jona 1968 amin’ny andiny voalohany dia mandidy ny olom-pirenena na ny orinasa tsirairay hamaly ny fanontaniana apetraky ny mpanadihady. Ny andininy faharoa kosa dia mandrara ireo mpanadihady mba tsy hamoaka ny valim-panadihadiana.

Mijanona ho tsiambaratelo tanteraka araka izany ny valim-panontaniana omen’ny tokatrano tsirairay.

RAHOVIANA NO HIVOAKA NY VALIN’NY FANISANA ANKAPOBENY FAHATELO NY MPONINA SY NY TOERAM-PONENANA ?

Telo volana (3) aorian’ny anatanterahana ny Fanisana ankapobeny fahatelo ny mponina sy ny toeram-ponenana no hivoaka ny vokatra vonjimaika. Ny voka-panadihadiana feno kosa dia ho azo amin’ny faramparan’ny taona 2019.

Tsara ho marihina fa mitaky fotoana maharitra ny fikirakirana ny vokatry ny fanisana ny mponina sy toeram-ponenana noho ny hamaroan’ny rafim-panontaniana hokirakiraina.

AIZA NO AHITANA NY VALIN’NY FANISANA ?

Maro ny toerana ahafahana mahazo ny vokatry ny fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana :

 • Ao amin’ny INSTAT eny Anosy izay manana trano famakiam-boky ;
 • Any amin’ireo Sampandraharaham-paritry ny INSTAT any amin’ny Faritra 22 ;
 • Any amin’ireo trano famakiam-boky tantanan’ny Fanjakana : Tranombokim-pirenena, Tranomboky Minisipaly ;
 • Any amin’ny Tranombokin’ny Oniversite ;
 • Ankoatr’ireo dia azo alaina amin’ny tranokalan’ny INSTAT (www.instat.mg) ihany koa ny vokatry ny Fanisana ny mponina sy ny toeram-ponenana.

RAHA MISY FANAMARIHANA, FANONTANIANA NA FITARAINANA, IZA NO SAMPANDRAHARAHA ATONINA ?

Cellule Centrale d’Exécution du Recensement (CCER)

Immeuble Venus Anosizato – Antananarivo 101

Laharana maitso : 919 (ANTSO MAIMAIMPOANA)

Tel : (+261 20) 22 216 52

Fax : (+261 20) 22 332 50

E-mail : rgph32018@instat.mg

Site web : www.instat.mg – Facebook : RGPH3 2018