VAOVAON'NY FAMPANDROSOANA NY ENY AMBANIVOHITRA
  
 
Tranoben' ny Tantsaha
Chambre d'Agriculture de Madagascar
 
 
Ex Bâtiment SINPA Tsimbazaza BP 3566 Tel 033 11 769 81
 
 

IREO FILANKEVIM-PITANTANANA VAOVAO
IREO MPIKAMBANA ISAM-PARITRA

FILOHA : ANDRIANJAFIMAHATRATRA Solofo
FILOHA LEFITRA Voalohany : RAZAFINDRABARY Narison Seth JeanRichard
FILOHA LEFITRA Faharoa : RATALATA Georges
MPITANTSORATRA Voalohany : RAZAFITSILATSAINA Amédée
MPITANTSORATRA Faharoa: ANDRIAMANITANTSOA Albert
MPITAMBOLA : RAKOTO Andrianarivelo Lala
MPANAMARINA Kaonty :
- RAVAOJANAHARY Frederic
- JAOTINY
- RAKOTOARIVONY Daniel

 
 

TATITRY NY FIVORIAMBEN'NY TRANOBEN'NY TANTSAHA NASIONALY
Ny 03 sy 04 Novambra 2004

Mpizaika avy amin'ny faritra rehetra manerana ny MADAGASIKARA dia samy nahitana solon-tena 06 avy izay notarihan'ny Filohan'ny Tranoben'ny Tantsaha : Mr ANDREAS Claude.
Ny 03 Novembre 2004 tamin 'ny 09 h 00 no nanomboka ny kabary ka ny Filoha'ny Tranoben'ny Tantsaha Nasionaly no nanasongadina ny fangatahany fiaraha-miasa amin 'ny solontena-mpanjakana tonga nanatrika ny amin'ny tokony hamoahana ny lalàna ( Loi) mifehy ny Tranoben'ny Tantsaha maharitra .
Ny solontenan 'ny Minisitra izay sady Talen 'ny Kabinetran 'ny ministera no nanambara ny fahavononan 'ny fanjakana hanohana hatrany ny Tranoben'ny Tantsaha.
Ny tatitra nataon' ny Directeur d'Appui à la Professionnalisation des Producteurs ( D.A.P.P) kosa dia namaritra izany endrim-piaraha-miasa sy fanohanana entin'ny Fanjakana amin'ny Tranoben'ny Tantsaha izany.

Ny birao nasionalin'ny Tranobe'ny Tantsaha sy ny Filankevim- pitantanana no nanasongadinana ny asa vita nandritry ny taom-pitantanana.
" Fananganana rafitra
    . Fametrahana rafitra teo anivon' ny kaominina sy Fivondronana ary ny Faritra.
    . Fanetsiketsehana tamin'ny alalan'ny Foara.
    . Fanatanterahana ny fivoriambe isam-paritra tao Ivon'Imerina - Vakinankaratra - Menabe - Antsinanana.
    . Fa ndraisana anjara feno tamin 'ny fametrahana ny GTDR.
" Fametrahana ny SATA ary famoahana ny Décret ary ny famolavolana ny Projet de Loi ( Tranoben'ny Tantsaha) .

" Teo amin'ny Famatsiana ny Faritra dia nisy fiaraha-miasa tamin'ny Opération Zezika niarahana tamin 'ny Ministera.
    . Fanomezana carburant 500.000 fmg sy fitaovam-panoratana isaky ny Faritra.
    . Fandraisana anjara tamin 'ny fifaninanana voly vary
    . Fanaovana fifaninanana Logo sy Teny Filamatra
    . Fananganana fiaraha-miasa tamin'ny Ben'ny Tanàna rehetra eran'ny Madagasikara teny Iavoloha.
    . Fanaovana dynamisation isam-paritra .
    . Fanomanana Assemblée Générale Nasionaly.
    . Fiaraha-miasa tamin 'ny JICA

" Teo amin'ny famatsiam-bola dia nahazo 415 Millions tamin'ny PSDR ary nisy
famatsiana fitaovana Ordinateur tamin 'ny mpifarimbona hafa (FAO).

" Ny teknisiana miasa ao amin'ny Tranoben'ny Tantsaha dia mbola avy amin'ny
Minisitera. Ny Tranoben 'ny Tantsaha dia tsy manana vola hanaramana olona.

MAMERINA

IREO SOLON-TENAM-PARITRA VOAFIDY HO AO AMIN'NY BIRAO MAHARITRA

1) MENABE: Andrianasolo Augustin
2) ANDROY: RAVO Philomène
3) ATSIMO-ANDREFANA: MAHATAFA Armand
4) ATSIMO-ATSINANANA : RANDRIA Henri Jacques
5) SAVA : PERILINA
6) IHOROMBE : RASADIONY Benet
7) BONGOLAVA : ANDRIANARISOA Jean Nerée
8) ITASY: RAHARINJATOVO Julia
9) ANALANJIROFO: KALO Edouard
10) HAUTE MATSIATRA : RASAMIMORATSIAHIANA Henri
11) AMORON' I MANIA : RANDRIMANDIMBY Raoelina
12) MELAKY: RAHARIMINO Ranaivoson
13) VAKINANKARATRA : RAFANOMEZANTSOA Jules
14) VATOVAVY : RANDRIANASOLO Georges
15) DIANA: JAORAVO Adrien
16) SOFIA.: FIRODA
17) ALAOTRA : RAKOTONINDRAINY Falimanana
18) ANALAMANGA: RANDRIAMANARIVO Claude Réné
19) BETSIBOKA : ANDRIATINA Rija Nirina Albert
20) BOENY : RAJAONARIVELO Justin
21) ANOSY : RABEMORA!\1ANANA Georges
22) ATSINANANA : KALO Mamiarisoa Edouard

FIFIDIANANA BIRAO HO MPIKAMBANA AO AMIN'NY FILAN-KEVIM-PITANTANANA (Conseil d'Administration)

FILOHA : ANDRIANJAFIMAHATRATRA Solofo
FILOHA LEFITRA Voalohany : RAZAFINDRABARY Narison Seth Jean Richard
FILOHA LEFITRA Faharoa : RATALATA Georges
MPITANTSORATRA Voalohany : RAZAFITSILATSAINA Amédée
MPITANTSORATRA Faharoa: ANDRIAMANITANTSOA Albert
MPITAMBOLA : RAKOTO Andrianarivelo Lala
MPANAMARINA Kaonty :
    - RAVAOJANAHARY Frederic
    - JAOTINY
    - RAKOTOARIVONY Daniel

MAMERINA

 

ANDRAIKITRA - ADIDY SY RAFIM-PANDAMINANA
ANARAN'NY RAFITRA
ANJARA ASA
ANDRAIKITRA
Tranoben'y Tantsaha
anivon'ny ny firenena
Filan-kevitra
mahakasika ny tombotsoan'ny Fambolena ary rafitra ahafahana mifanakalo hevitra
Fandraisana anjara amin'ny famolavolana sy fanatanterahana ireo drafitr'asa hampandrosoana eto anivon'ny Firenena,
Fanatsarana ireo lalàna mifehy ny tontolo ambanivohitra,
Fanangonana vaovao momban'ny teknika sy toe-karena ho an'ny mpamboly,
Fampiroborobona ny sehatry ny Fambolena,
Fanofanana ireo olom-boafidy.

Tranoben'y Tantsaha anivon'ny Faritra Fisoloan-tena ,
Fiarovana ny tombontsoan'ny Tantsaha,
Fampahalalam-baovao,
Fampiofanana,
Fampiroborobona ny sehatra , Famokarana.
Mpikambana ao amin'ny GTDR,
Mandray anjara amin'ny famolavolana ny PRDR sy ny tetikasa fampivoarana eo amin'ny faritra,
Fanapariahana ny vaovao ara-teknika na ara-toe-karena
Fampiroborobona ny sehatry ny Fambolena (fanomanana sy fandraisana anjara amin'ireo Foara sy fihetsiketsehana hafa , fampiroborobona ireo vokatra misy eo amin'ny faritra , fanatsarana ny fiaraha-miasa sy fifandraisana amin'ireo mpiara- miombon'antoka amin'ny sehatra tsy miankina),
Fampiofanana ireo olom-boafidy ao amin'ny birao mpitantana.
Tranoben'y Tantsaha anivon'ny Fivondronana Fisoloan-tena,
Fanangonana sy fampahalalam-baovao,
Fifandraisana,
Fanoroana,
Fandraisana anjara amin'ny famolavolana tetik'asa fampandrosoana eo anivon'ny Fivondronana,
Fampahafantarana ny Fivondronana sy ny zava-misy eo aminy,
Fanangonana antontan'isa sy antontan-kevitra avy any amin'ny kaominina,
Fifanakalozam-baovao,
Fampifandraisana amin'ireo mpiara-miombon'antoka ,
Fandrindrana ireo asa fanohanana ataon'ireo teknisiana sy ny lamin'asa tsy miankina mpanohana ary ny manampahefana,
Fikarakarana ny fifanakalozana sy fitsidihana,
Fitadiavana lalam-barotra,
Fitadiavana vaha-olana,
Fampivondronana ny vondron'ny tantsaha,
Fanaraha-maso ny fitantanana eo anivon'ny Kaominina.

Tranoben'y Tantsaha anivon'ny Kaominina Fisoloan-tena,
Fanangonana sy fampahalalam-baovao,
Fanangonana antontan'isa sy antontan-kevitra.

Miara-miasa akaiky amin'ny Ben'ny Tanàna,
Manangona sy mampita vaovao, olana, vaha-olana aroso,
Mandray sy manaparitaka vaovao, fepetra hampiarina…

MIVERINA  TOHINY