Foot

Eto Madagasikara, rah any fijery ankapobeny no amaritana ny hoe “Mpanao fanatanjahan-tena” dia anisan’ny loha laharana ny Mpisoma laboly.Haintsika loatra izany satria raha misy aza lalao iraisam-prenena, ka mivantana amin’ny fahitalavitra eto amintsika, dia be dia be tokoa ny mihontam-po eo ampamaranana an’izany anefa tsy misy ekipam-pirenentsika akory.
Tintsika Malagasy ny misoma laboly, anisan(izany ny lalao eto amin’ny EASTA PRO, K.A Antsakoamanondro-AMBANJA, izay tena mahangona olona maro tokoa.
Ny tanjonay mpianatra nanangana ny Ekipa EASTA PRO moa dia mba afahanay mitarika ny tanora toa anay hiala voly, na izahay mbola mpianatra izao izany na aorian’ny fianaranay.
Tsar any misoma laboly satria “MITAIZA VATANA SY MANDRANI-TSAINA”
Hoy i Basile: President de promo. Aile droite “Hanao match amicale amin’ny Barea isika atsy ho atsy raha milamina ny Budget”

Source:  R. Victorieu Délegué de la 5 ème Promotion