Documentation et Archives

Au service de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Echos avril 2019

 Mardi 30 avril 2019 – Riana R.

Lutte antiérosive : la 3e phase du Plae III s’annonce positive

Un bilan positif pour la troisième phase du Programme de lutte antiérosive (Plae III) menée dans 50 communes rurales de trois régions (Diana, Boeny et Betsiboka). 14 131 paysans en ont bénéficié durant 5 ans.

Durant cette campagne, les villageois ont reboisé 8965 ha de terres, annonce le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche à l’occasion de la cérémonie de clôture de la campagne de reboisement du programme Plae, le 26 avril dernier à Ambondromamy.

A travers une approche Reboisement villageois individuel (RVI), 95 % des jeunes plants mis à terre sont du bois énergie. « Ce qui permettra d’assurer l’approvisionnement des ménages en bois de chauffe et de réduire la pression sur les forêts naturelles et la biodiversité », affirme le communiqué du ministère de l’Agriculture. Par ailleurs, 1900 ha de bassins versants ont été aménagés grâce au reboisement, à la plantation de haies antiérosives et au terrassement des « lavaka ».

Dans ce registre, le programme Plae vise aussi à renforcer la fertilité du sol et à protéger les sites agricoles et les périmètres irrigués contre l’érosion.

 Mardi 30 avril 2019 – Njaka Andriantefiarinesy

Sava : hatsaraina ny fitantanana ny lavanila

Mandray ny fepetra rehetra ny fanjakana hitantanana tsara kokoa ny sehatry ny lavanila. Tafiditra ao anatin’izany ny hisorohana ny halatra, anisan’ny tena manimba ity fihariana ity.

Natao tany Sambava, ny 26 avrily teo, ny fivoriamben’ny Vovonana filamatra ho an’ny seha-pihariana lavanila ho an’ny faritra Sava, notarihin’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Nomarihiny manokana fa zava-dehibe ny fanatsarana ny fitantanana ny seha-pihariana lavanila satria fanoitran’ny fampandrosoana toekarena, miainga any amin’ireo faritra samihafa tena mamokatra azy. Mampidi-bola betsaka ny kitapombolam-panjakana ny vokatra lavanila sady mampitombo ny fidiram-bolan’ny tantsaha sy ny mpamokatra manerana ny faritra valo eto amin’ny Nosy. Manan-toerana manokana amin’izany ny faritra Sava.

Fepetra manokana ho an’ny mpitandro filaminana

Mikasika ny halatra lavanila mirongatra amin’izao fotoana izao, hentitra ny toromariky ny praiminisitra hamongorana azy. Ilaina ny fananana fomba fiasa vaovao, ahafahana miatrika ny tranga rehetra ara-potoana. Manana andraikitra amin’izany ny ao amin’ny mpitandro filaminana, toy ny zandary sy ny polisy ary ny fitsarana. Hisy, noho izany, ny toromarika, ny fanomezam-pahefana manokana ho an’ny mpitandro filaminana raha sendra tsy eo an-toerana ny tompon’andraikitry ny fitsarana, amin’ny lafiny fisamborana ny olona voarohirohy amin’ny halatra lavanila.

Tanjona ny hamerenana ny filaminana sy ny fiarovana ary ny fanaraha-maso araka ny tokony ho izy ny sehatry ny lavanila. Ao anatin’izany ny famantarana ny toerana misy ny fanangonam-bokatra, ny anaran’ny mpanangom-bokatra, ny fanavaozana ny karatry ny mpamboly, ny mpikarakara, ny mpanondrana any ivelany. Ary indrindra, ahalalana ny fiavian’ny lavanila, anisan’ny fepetra takin’ny fanondranana vokatra any ivelany.

Tanjona ny haha matihanina

Misy ny sampandraharaha manokana hitantana ny karatry ny tsirairay voalaza ireo. Miandraikitra ny fitantanana ny antontam-baovao ny minisiteran’ny Fambolena (Maep), sy ny ao amin’ny Varotra (MCC). Tanjona ny haha matihanina ny lalam-pihariana lavanila, hifehezana ireo mpandraharaha madinika isan-tsokajiny izay maro no tsy fantatra ka mety hanimba ity sehatra ity.

Marihina fa noraisina avokoa ny hevitry ny mpanatrika tsy ankanavaka, ary avy amin’izany ny fanapahan-kevitra noraisina voalaza ireo.

 Mardi 30 avril 2019 – R.Mathieu

Faritra Anosy : nomena fitaovana ny mpanjono madinika

Mivelona amin’ny jono an-dranomasina ny fianakaviana maro mifandimby any amin’ny faritra Anosy. Mandalo fotoan-tsarotra anefa ireo mpanjono madinika ireo ankehitriny noho ny antony maro: fiovaovan’ny toetr’andro, tsy fahampian’ny fitaovana, fidiran’ireo sambo vaventy amin’ny faritra misy azy ireo. Manoloana izany, tsy mitazam-potsiny ny sampandraharaham-paritra momba ny jono fa namatsy fitaovana azy ireo. Tanàna dimy no efa nahazo izany, izay mbola haparitaka any amin’ny tanàna maro hafa.

Nomena fiofanana amin’ny fampiasana izany fitaovana izany ireo mpanjono any an-toerana ka na mihena aza ny fotoana entina miandriaka, azo antoka ny fitombon’ny vokatra miakatra.  Mba tsy ho very fotoana fotsiny eny an-dranomasina ireo mpanjono ireo. Lasa miteraka tsy fanarahan-dalàna ny fiovaovan’ny toetr’andro ankehitriny, manimba ny tontolon’ny jono, mampihena sy maharatsy ny vokatra. Koa niarahan’ny rehetra nanaiky ny hisian’ny fotoana fikatonan’ny jono maharitra telo volana. Ny fokonolona ihany no nanapaka ary misy komity mpanara-maso izany.

Mitaky fandraisana andraikitry ny mpanjono ny fiarovana ny harena anaty ranomasina satria io ny antom-pivelomana mandavantaona. Nofaritana, ohatra, ny faritra hametrahana tahiry ho an’ny lamatra (languste) any Sainte Luce. Efa nisy ny tetikasa Oratsimba ao Sainte Luce, natomboka ny taona 2013, niarahana tamin’ny ONG ary izao mbola tohizana amin’ny fanohanan’ny ONG izao ihany koa. Tsara ny vokatra lamatra any Sainte Luce, betsaka sy tsara kalitao. Anisan’ny nahitam-pahombiazana ny fampiharana ny dina ao amin’ny faritra.

Mardi 30 avril 2019 – Njaka Andriantefiarinesy

PLAE : nahomby ny fiarovana ny nofon-tany

Natao, ny 26 avrily teo, tany amin’ny kaominina Ambondromamy, distrika Ambato Boeny, faritra Boeny, ny famaranana ofisialy ny fotoana fambolen-kazo, ny Fandaharanasa ady amin’ny fikaohan’ny riaka ny tany, andiany fahatelo, “PLAE III”.

Nahomby ny tetikasa satria tratra ny tanjona. Nahatratra 8 965 ha ny velaran-tany voavoly hazo, manerana ny tanàna maro, nandritra ny dimy taona (2014-2019), tany amin’ny kaominina ambanivohitra miisa 50, distrika fito, tao amin’ny faritra telo niasan’ny PLAE. Voakasik’izany ny kaominina miisa 22 any Diana, 21 any Boeny ary fito any Betsiboka.

Ao anatin’ny velirano faha-13-n’ny filoha Rajoelina, voafaritra ao anatin’ny Politika  ankapoben’ny fanjakana (PGE), ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary.

Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana izany ny paikadin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), ny fitantanana sy ny fiarovana ny sahandriaka. Singanina amin’izany ny fitantanana maharitra ny sahandriaka, amin’ny alalan’ny fambolen-kazo ataon’ny mponina eny ifotony (RVI). Ho an’io tetikasa io, nahatratra 9 046,57 ha ny velaran-tany tamin’ny alalan’ny RVI, tao anatin’ny fandaharanasa “PLAE III”. Izany hoe, tratra ny 95%-n’ny tanjona (9 500 ha).

Kara-tany miisa 1 700

Manampy ireo, ao anatin’ny fandaharanasa “PLAE III” koa ny fiarovana ny fananan-tany ho an’ny mponina. Nahatratra 1 775 ny kara-tany nokarakaraina ka miisa 661 ny efa voazara ny tantsaha.

Notsinjovin’ny “PLAE III” koa ny fanofanana ny tantsaha sy ny mponina ifotony ny famokarana zana-kazo, ny famokarana manara-penitra ny saribao, hampihenana ny fandripahana ny ala. Raha aravona, miisa 14 131 ny tantsaha eny ifotony nahazo tombontsoa tamin’ny “PLAE III”.

    Dimanche 28 avril 2019 – Rova Randria

Programme de lutte antiérosive III – Des résultats convaincants pour l’agriculture

Associer les activités génératrices de revenu et la protection de l’environnement. La cérémonie de clôture officielle des campagnes de reboisement du Programme de Lutte Antiérosive III (PLAE III) s’est faite vendredi dernier, dans la Commune d’Ambondromamy, District d’Ambato-Boeny. Ce fut une occasion pour dresser le bilan du programme sur tous les territoires concernés. Des résultats convaincants, plus particulièrement dans le domaine de l’agriculture, ont été relevés. En effet, durant les cinq campagnes de reboisement, de 2014 à 2019, dans les cinquante Communes rurales d’intervention, une surface de plus de 8 965 ha a été reboisée grâce la participation des villageois.

Il ne faut pas oublier que le reboisement contribue à l’amélioration de la fertilité du sol. « La gestion durable des ressources naturelles fait partie des 13 « velirano » qui matérialisent les objectifs et orientations stratégiques de la Politique générale de l’Etat 2019-2023. Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, par le biais du PLAE, contribue ainsi à la pérennisation de la gestion adéquate des bassins versants et à la réalisation de reboisement villageois à des fins énergétiques », notifie le coordonnateur du programme lors de la cérémonie de clôture.

Trois axes

Il faut noter que plusieurs actions ont été menées par ce programme, à savoir le Reboisement villageois individuel (RVI), la Lutte antiérosive (LAE) et l’Agriculture de conservation (AC). Chaque action correspond ainsi à des chiffres de réalisations conséquentes, permettant l’amélioration de la qualité de vie des paysans et la conservation de l’environnement, ainsi que la sécurisation foncière. « Pour le Reboisement villageois individuel (RVI), le PLAE III a réalisé un reboisement à vocation énergétique de 9 046,57 ha, soit 95 % de son objectif de 9 500 ha, dans ses zones d’interventions. Les réalisations se sont accrues progressivement. Ceci démontre l’efficacité des ajustements de stratégies élaborés entre chaque campagne », maintiennent les responsables. En tout, pour cette troisième phase, 14 131 paysans ont bénéficié de l’appui du PLAE. Ce projet a notamment formé les pépiniéristes. Cette formation va leur procurer ainsi des emplois. De plus, les ménages ont été approvisionnés en bois de chauffe ou de charbon induit pour augmenter leurs revenus, réduisant ainsi la pression sur les forêts naturels et la biodiversité.

En tout cas, les initiateurs du programme espèrent que leurs actions ne se limiteront pas seulement au projet, et que les paysans continueront d’appliquer tout ce qu’ils ont acquis ces dernières années. Cependant, ils continueront de suivre de près ces agriculteurs, surtout que le financement ne prendra fin qu’au mois de juin prochain.

 Lundi 29 avril 2019- Arh.

Filière vanille : réforme pour la sécurisation

La Plateforme régionale de concertation pour le pilotage de la filière vanille (PRCP) s’est tenue, jeudi dernier, à Sambava. Une occasion pour les acteurs de passer en revue quelques points sur la situation actuelle de la filière, en particulier sur les vols de vanille.

A ce sujet, le premier ministre, Christian Ntsay, qui a honoré de sa présence cette réunion, a fait part d’une nouvelle méthode de travail visant à éradiquer ce trafic. Il s’agit en effet du traitement en temps réel, tant au niveau de la gendarmerie, de la police nationale, qu’au niveau ministère de la Justice. « Ce qui implique que désormais, des autorisations de délégation de pouvoirs entre des agents de la Justice et des agents de la police nationale, en cas d’absence de représentants de la Justice, doivent se faire pour faciliter les arrestations », a-t-il indiqué.

« L’utilisation de cette méthode revient à mettre en place une réforme pour la sécurisation et le contrôle permanent de la filière vanille, incluant ainsi l’identification des lieux de collecte et des noms des collecteurs, le renouvellement des cartes de planteur, de préparateur, et d’exportateur, aux fins de la traçabilité des produits. La gestion de ces cartes sera confiée à un centre spécialisé », a fait savoir le chef du Gouvernement. Tout ceci dans une optique de formalisation de l’ensemble de la filière.

 Lundi 29 avril 2019 – Navalona R.

PLAE III : 8965 ha de reboisement villageois individuel réalisés

Le Programme de Lutte Antiérosive dans sa phase III (PLAE III) a mené cinq campagnes de reboisement durant les périodes de 2014-2019 dans les 50 communes ruraux des sept Districts issues de ses trois régions d’intervention. Il s’agit notamment de Diana, de Boeny et de Betsiboka. Comme résultat, 8 965ha de reboisement villageois individuel ont été réalisés. C’est ce qu’on a appris lors de la clôture officielle des campagnes de reboisement de ce programme qui s’est tenue tout récemment dans la commune d’Ambondromamy, district d’Ambato-Boeny.

Fins énergétiques. Ainsi, près de 1.917,86 ha de bassins versants ont pu être aménagés grâce aux reboisements de protection et de l’agriculture de conservation. Notons que ce programme sous tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, vise à contribuer à la pérennisation de la gestion adéquate des bassins versants et à la réalisation de reboisement villageoise à des fins énergétiques. Ses objectifs pour ces cinq dernières années ont été ainsi atteints, selon ses dires. Et parlant de la situation foncière, 3.717 ha de surfaces de reboisement villageois individuels, ont été sécurisés. Et sur les 1.775 certificats fonciers édités, 661 certificats ont été délivrés.

14 131 paysans. Par ailleurs, le programme PLAE III procure des emplois aux paysans à travers la formation de pépiniéristes. De plus, l’approvisionnement des ménages en bois de chauffe ou de charbon induit à l’augmentation des revenus des groupes cibles ainsi qu’à la réduction de la pression sur les forêts naturels et la biodiversité. En outre, les reboisements renforcent la fertilité du sol et protègent les sites agricoles ,les périmètres irrigués contre l’érosion et l’ensablement. Pendant sa phase III, 14.131 paysans ont bénéficié de l’appui du PLAE. Et lors de cette cérémonie de clôture, des lots ont été remis aux meilleurs groupements de reboisements dans les sept districts d’intervention du programme qui prendra fin le 30 juin prochain.

 Lundi 29 avril 2019 – Navalona R.

Promotion de l’entrepreneuriat agricole : 870 340 000 Ar remis à 35 jeunes entrepreneurs

Après avoir suivi une formation, ces jeunes ont pu élaborer 27 business plans à réaliser en partenariat avec la BNI.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PEJAA (Promotion de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie), financé par la Banque Africaine de Développement, 35 jeunes entrepreneurs issus des 22 régions, ont été sélectionnés pour effectuer une formation en entrepreneuriat agricole. Ils ont suivi une période d’incubation pendant douze mois au FIFAMANOR à Antsirabe. Ces jeunes formés ont pu élaborer 27 business plans. Afin de réaliser leurs projets, cette promotion pilote baptisée « Fanasana », vient de bénéficier un financement de l’ordre de 870.340.000 Ar sous forme de chèque.

Prêt à court terme. Plus précisément, ces 27 projets vont se faire allouer un chèque d’au maximum 10.000 dollars. Des projets viables et réalisables selon les critères d’éligibilité de la BNI Madagascar. Le financement des projets de ces jeunes entrepreneurs se fait sous forme de prêt à court ou moyen terme à travers cette banque, et ce, à un taux préférentiel. Par contre, le programme PEJAA constitue le garant des jeunes agripreneurs incubés vis à vis de la BNI. Il faut savoir que 35 autres jeunes entament déjà leur processus d’incubation pour devenir également des jeunes promoteurs de l’entrepreneuriat agricole. En fait, le programme PEJAA, qui est un programme du gouvernement sous la tutelle du ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, est un programme d’incubation pour la promotion des entreprises agricoles et agro industrielles portées par les jeunes, le long des chaînes de valeurs. D’une durée de trois ans, soit étalé sur une période de 2018 à 2021, il veut promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes dans l’agriculture et d’agro industrie et l’emploi décent pour tous. Les sites d’implantation du projet sont ceux offrant un fort potentiel de développement des chaînes de valeur. Les centres incubateurs de PEJAA se trouvent notamment dans trois régions, à savoir Vakinankaratra, Atsinanana et Vatovavy Fitovinany.

300 000 tonnes de maïs. En outre, les coûts engendrés par la formalisation des entreprises créées par les jeunes Agripreneurs sont supportés par le Programme PEJAA. Les deux parties, à savoir le programme et la BNI assurent le suivi et l’encadrement des jeunes Agripreneurs après leur installation en collaboration avec les coachs et mentors. Par ailleurs, la BNI poursuit à travers ce partenariat avec le MAEP sa politique d’inclusion financière, son engagement envers les jeunes entrepreneurs, et conforte sa place de banque de proximité. Les jeunes agripreneurs auront aussi l’opportunité de bénéficier de conditions préférentielles de prêt et des meilleurs services bancaires pour mener à bien leurs projets. Et à part cela, ils vont participer à la concrétisation du contrat-programme du ministère en charge de l’Agriculture visant à atteindre l’autosuffisance alimentaire. En effet, ce département ministériel prévoit de produire 300.000 tonnes de maïs destinées à l’agro-industrie et au marché domestique cette année. Ils exploiteront ainsi plus de 200 hectares pour la production de maïs et 30 hectares pour la production fourragère destinée à l’élevage des vaches laitières. Dans le cadre de la transformation agricole, une production de 3.5tonnes de provendes par mois, de 740 kg de farine infantile et de 1.000 tonnes de maïs collectées par an, sont estimées sans compter la transformation du lait.

 Samedi 27 avril 2019 – Antsa R.

Pilotage de la filière vanille : Une plateforme régionale de concertation à Sambava

La plateforme régionale de concertation pour le pilotage de la filière vanille (PRCP) s’est tenue à Sambava, dans la Région Sava, hier dans l’après-midi. Lors de l’ouverture officielle, le Premierministre, Ntsay Christian a insisté sur l’importance de l’amélioration de la gestion de la filière vanille. « Cette filière est un pilier du développement économique, dont dépendent également plusieurs Régions de Madagascar. La vanille est un produit de rente qui contribue à l’approvisionnement de la caisse de l’Etat et est une source de revenus pour beaucoup de travailleurs dans huit Régions, y comprise celle de la Sava », a-t-il indiqué. En ce qui concerne les vols de vanille, le Premier ministre a instruit fermement les participants sur une nouvelle méthode de travail qui misera sur l’éradication de ce trafic avec le traitement des cas en temps réel, tant au niveau de la Gendarmerie, de la Police nationale, qu’au niveau ministère de la Justice. Ce qui implique que désormais, des autorisations de délégations de pouvoir entre des agents de la Justice et des agents de la Police nationale, en cas d’absence de représentants de la Justice, doivent se faire pour faciliter les arrestations, d’après les explications. Cette méthode revient à mettre en place une réforme pour la sécurisation et le contrôle permanent de la filière vanille, incluant ainsi l’identification des lieux de collecte et des noms des collecteurs, le renouvellement des cartes de planteurs, de préparateurs, et d’exportateurs, aux fins de la traçabilité des produits.

  Samedi 27 avril 2019 – Arena R

Filière Vanille. Le calendrier de cueillette et l’insécurité au coeur d’un débat à Sambava

Les principaux acteurs de la vanille se concertent à Sambava, région SAVA, dans le cadre de la plateforme régionale de concertation pour le pilotage de la filière, depuis hier. Le Premier ministre, Christian Ntsay et des membres du gouvernement ont honoré de leur présence la cérémonie d’ouverture officielle de cette conférence. A terme, cette rencontre devrait aboutir à une résolution compacte pour mieux organiser la filière qui, selon le chef du gouvernement est « un pilier du développement économique dont dépendent également plusieurs régions de l’île ».

La définition du calendrier de cueillette figure notamment parmi les principaux problèmes évoqués concernant cette filière. Les opérateurs eux demandent que la saison soit ouverte à partir du mois d’août. Mais les cultivateurs et les élus locaux souhaitent qu’elle le soit au mois de juillet au plus tard. D’ autant plus que cette filière pourrait être source d’une insécurité grave dans la région de SAVA.

Le Premier ministre a indiqué que la définition de cette date est très délicate et essentielle. Deux ministères sont concernés par son étude afin de garantir la bonne qualité des produits malgaches. Vous n’êtes pas sans savoir, dit-il, que le non respect de la qualité de la vanille peut avoir d’impacts négatifs sur le développement de l’économie de la région et de l’ensemble de l’île. Ainsi, nous devons faire attention sur l’établissement de ce calendrier, ajoute le chef du gouvernement.

Lors de son allocution, Christian Ntsay a également insisté sur l’importance de l’amélioration de la gestion de la filière. « La vanille est un produit de rente qui contribue à l’approvisionnement de la caisse de l’Etat et est une source de revenu pour beaucoup de travailleurs dans huit Régions, y comprise celle de la Sava ». Il faut dire que la Région Sava tient un rôle important dans le secteur, avance-t-il, et c’est dans cette optique que l’atelier a tenu lieu, où plusieurs points clés concernant la filière vanille passaient en revue.

En ce qui concerne les vols de vanille, le chef de la délégation gouvernementale présente a instruit une nouvelle méthode de travail qui misera sur l’éradication de ce trafic. Il s’agit du « Traitement en temps réel », tant au niveau de la gendarmerie, de la police nationale, qu’au niveau ministère de la Justice. Cette méthode implique que désormais, des autorisations de délégations de pouvoirs entre des agents de la Justice et des agents de la police nationale, en cas d’absence de représentants de la Justice, doivent se faire pour faciliter les arrestations.

« L’application de cette méthode revient à mettre en place une réforme pour la sécurisation et le contrôle permanent de la filière vanille, incluant ainsi l’identification des lieux de collecte et des noms des collecteurs, le renouvellement des cartes de planteur, de préparateur, et d’exportateur, aux fins de la traçabilité des produits », explique Christian Ntsay. La gestion de ces cartes sera confiée à un centre spécialisé.

Ainsi, les ministères de l’Agriculture et du Commerce seront-ils en charge de créer des bases de données pour la gestion de la vanille et pour la professionnalisation des opérateurs du secteur, de façon à maîtriser les innombrables petits opérateurs non identifiés qui promeuvent malencontreusement le secteur informel.

 Vendredi 26 avril 2019- Riana R

Vanille: le marché tend vers l’équilibre

Le marché de la vanille à l’international tend à se rééquilibrer après la flambée des prix constatée en 2015, 2016 et 2017. La production malgache, qui représente près de 80 % de la production mondiale, risque toutefois de connaitre une baisse cette année. En effet, la campagne est prévue pour la mi-août si chaque année, la récolte de la vanille verte débute deux mois plutôt.

En 2018, une baisse du prix de la vanille a été constatée, soit 400 dollars la tonne, contre 500 dollars en 2017. Cette tendance devrait se poursuivre cette année. Par ailleurs, on prévoit une production de 1700 tonnes alors qu’elle a atteint les 1900 tonnes l’an dernier.

En ce qui concerne la demande mondiale, celle-ci tend également à baisser vu l’instabilité du marché. En 2013 et 2014, où la tonne de la vanille avoisine les 30 dollars, la consommation au niveau mondial a atteint les 2800 tonnes. En revanche, en raison de la forte hausse du prix de la vanille, des ingrédients de substitution comme le girofle sont fortement recherchés ces dernières années.

   Mercredi 24 avril 2019 – Hanitra R

Madagascar-Japon, 50 ans de coopération : Une douzaine de projets en cours et neuf projets achevés depuis 2006

Un demi-siècle de coopération entre Madagascar et le Japon. Datant de 1969, la coopération entre les deux pays semble connaître un sérieux raffermissement depuis 2003, année d’implantation de la JICA (Agence japonaise de développement international) à Madagascar, et surtout, depuis 2013, après le retour de la Grande île dans le concert des nations. Le moment pour le Japon de relancer ses activités dans le pays après cinq années de suspension forcée pour cause de crise politique. La Déclaration de Nairobi, au terme du TICAD VI, visant l’avancement de l’agenda du développement durable en Afrique, vient en souligner davantage les contours à partir de 2016.

 En charge de la coordination de l’Aide Publique au Développement (APD) du Japon, la JICA intervient à Madagascar dans trois axes en termes d’aide bilatérale : la coopération technique, les prêts et les dons. Ses objectifs sont d’accompagner le pays dans ses perspectives économiques durables, d’asseoir les bases d’une société résiliente et de renforcer la stabilité et la paix. Cette Agence intervient ainsi à Madagascar, dans des domaines prioritaires tels le développement rural et l’agriculture, le développement économique et l’infrastructure ; et le développement social, notamment dans le secteur de l’éducation de base et la santé. Ses activités ont la particularité de s’articuler autour de l’approche de terrain, de la sécurité humaine et de l’exécution rapide et efficace. Une stratégie qui paie dans la mesure où la majorité des activités de terrain affichent des résultats globalement positifs, voire, au-delà des attentes. En fait partie le projet PAPRIZ portant sur l’amélioration de la productivité rizicole et de gestion des bassins versants et périmètres irrigués. A travers ce projet, des riziculteurs de plusieurs régions de Madagascar, affichent des rendements de 4,5 tonnes à l’hectare. Par le partage de savoir-faire et de technologies, le projet tient ses promesses : dans toutes les régions pilotes, les rendements sont doublés, voire davantage. Rien à voir avec les deux  tonnes à l’hectare auxquelles sont habitués les paysans malgaches depuis des années, voire des décennies. Pour sa deuxième phase, mise en œuvre dans onze régions jusqu’en 2020, le projet PAPRIZ vise cinq tonnes à l’hectare. L’objectif est d’augmenter la production rizicole avec plus de deux millions d’ariary de bénéfice net par hectare en 2020 , et plus de 550.000 tonnes de riz produits la même année.

Un demi-siècle de coopération entre Madagascar et le Japon. Datant de 1969, la coopération entre les deux pays semble connaître un sérieux raffermissement depuis 2003, année d’implantation de la JICA (Agence japonaise de développement international) à Madagascar, et surtout, depuis 2013, après le retour de la Grande île dans le concert des nations. Le moment pour le Japon de relancer ses activités dans le pays après cinq années de suspension forcée pour cause de crise politique. La Déclaration de Nairobi, au terme du TICAD VI, visant l’avancement de l’agenda du développement durable en Afrique, vient en souligner davantage les contours à partir de 2016.

 En charge de la coordination de l’Aide Publique au Développement (APD) du Japon, la JICA intervient à Madagascar dans trois axes en termes d’aide bilatérale : la coopération technique, les prêts et les dons. Ses objectifs sont d’accompagner le pays dans ses perspectives économiques durables, d’asseoir les bases d’une société résiliente et de renforcer la stabilité et la paix. Cette Agence intervient ainsi à Madagascar, dans des domaines prioritaires tels le développement rural et l’agriculture, le développement économique et l’infrastructure ; et le développement social, notamment dans le secteur de l’éducation de base et la santé. Ses activités ont la particularité de s’articuler autour de l’approche de terrain, de la sécurité humaine et de l’exécution rapide et efficace. Une stratégie qui paie dans la mesure où la majorité des activités de terrain affichent des résultats globalement positifs, voire, au-delà des attentes. En fait partie le projet PAPRIZ portant sur l’amélioration de la productivité rizicole et de gestion des bassins versants et périmètres irrigués. A travers ce projet, des riziculteurs de plusieurs régions de Madagascar, affichent des rendements de 4,5 tonnes à l’hectare. Par le partage de savoir-faire et de technologies, le projet tient ses promesses : dans toutes les régions pilotes, les rendements sont doublés, voire davantage. Rien à voir avec les deux  tonnes à l’hectare auxquelles sont habitués les paysans malgaches depuis des années, voire des décennies. Pour sa deuxième phase, mise en œuvre dans onze régions jusqu’en 2020, le projet PAPRIZ vise cinq tonnes à l’hectare. L’objectif est d’augmenter la production rizicole avec plus de deux millions d’ariary de bénéfice net par hectare en 2020 , et plus de 550.000 tonnes de riz produits la même année.

Programme phare. Mais le programme phare de la JICA à Madagascar est sans doute le projet d’extension du Port de Toamasina. Mis en œuvre de 2017 à 2026, ce projet incluant l’extension du brise-lames, la construction d’un nouveau quai avec approfondissement de ceux déjà existants, et le remblayage de l’espace conteneur, vise l’augmentation à 400.000 conteneurs de la capacité d’accueil du port, et ainsi, tripler le volume de marchandises traitées. « Ce projet d’extension du Port de Toamasina, est le plus grand projet financé par le Japon à Madagascar, et l’un des plus grands en Afrique », précise l’ambassadeur du Japon à Madagascar, Ichiro Ogasawara. Un projet stratégique à 45,214 milliards de yens (plus de 400 millions USD) – sous forme de prêt concessionnel accordé par la JICA sur un budget total de plus de 600 millions USD – qui s’accompagne de la réhabilitation et de la mise aux normes de plusieurs ponts se trouvant sur la RN2 menant vers la capitale, dont le pont de Mangoro et d’Antsapazana. Ce, afin de permettre à ces infrastructures d’absorber le flux à venir, beaucoup plus important, en matière de transport de marchandises. Les résultats définitifs de ce projet seront visibles dans sept ans.

Achevés. Au total, une douzaine de projets de la JICA, dans les trois domaines d’intervention et incluant également plusieurs programmes de formation, sont en cours de mise en œuvre actuellement. Neuf autres projets sont déjà achevés, dont la première phase du projet PAPRIZ pour un budget de sept millions USD, achevée en 2015 ; la construction du boulevard de Tokyo, long de 15,2 km (30 millions USD à titre de don non remboursable), achevée en 2006 ; le projet RANOFIDIO dans le secteur de l’approvisionnement en eau potable, achevé en 2012 pour un budget de 4,5 millions USD ; le projet PRODAIRE (projet de développement de l’approche intégrée pour promouvoir la restauration environnementale et le développement rural), achevé en 2018 pour un budget de cinq millions USD, et qui a permis de planter 2,4 millions d’arbres ; de traiter 100 « lavaka » résultant de l’érosion du fait de la déforestation ; et de dispenser 8500 formations sur les thèmes du reboisement, de la conservation du sol et de la pisciculture.

Mercredi 24 avril 2019- Arh

Coopération nippo-malgache: mobilisation de l’Aide publique au développement

Le développement des coopérations bilatérales et multilatérales permet d’accélérer la croissance économique des pays comme Madagascar. C’est dans cette perspective que le Japon mobilise une Aide publique au développement (APD).

Dans le cadre de sa coopération avec Madagascar, le Japon intervient dans les développements rural, social et économique. Dans cette optique, les relations bilatérales entre le Pays du soleil levant et la Grande île font figure de modèle de continuité et de réussite. La mobilisation des APD à travers l’agence japonaise de coopération internationale (Jica) – en tant qu’agence d’exécution des APD – et régie par la Charte de coopération au développement du Japon va dans ce sens.

Lors de l’atelier sur la coopération économique du Japon à Madagascar qui s’est tenu hier, à l’Ambassade du Japon, à Ivandry, l’ambassadeur Ichiro Ogasarawa a souligné que « Les économies du Japon et de Madagascar sont complémentaires et que Madagascar est un partenaire stratégique du Japon dans le domaine de l’investissement étant donné les engagements de plusieurs entités japonaises dans le pays ».

La revue de l’ensemble de ces projets de développement fait effectivement l’objet de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad) qui arrive cette année à sa 7e édition. Cette année, elle se tiendra à Yokohama, du 28 au 30 août. D’ailleurs à chaque session, le gouvernement japonais n’a jamais manqué d’inviter au sommet les hauts représentants de l’Etat malgache.

Les chantiers de développement

Dans leur ensemble, l’extension du port de Toamasina, actuellement en cours, est sans doute le plus grand chantier de la coopération nippo-malgache. Un projet qui vise à faire de cette infrastructure une référence dans la région et un levier du développement économique de la Grande île en particulier.

A cela s’ajoute l’élaboration d’un plan d’urbanisme directeur pour Antananarivo et Toamasina. En perspective, ces projets incluent également la construction d’une autoroute entre la capitale administrative, Antananarivo, et la capitale économique, Toamasina.

Concernant les projets du secteur agriculture et développement rural, déterminant pour la sécurité alimentaire, l’on citera, entre autres, le projet d’amélioration de la productivité rizicole ainsi que la gestion des bassins versants et des périmètres irrigués (Papriz), actuellement à sa deuxième phase.

Mercredi 24 avril 2019- Riana R

Agripreneurs: 35 projets financés

35 jeunes porteurs de projet ou agripreneurs issus de la promotion pilote « Fanasina », dans le cadre de la réalisation du Programme de promotion de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie (Pejaa), pourront accéder à un financement pour la concrétisation de leur projet.

Un chèque de près de 900 millions d’ariary a été remis à cette première promotion, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue hier, au centre Fifamaror Antsirabe.

Après avoir suivi une incubation de 12 mois, les 35 jeunes porteurs de projets ont pu élaborer 27 business plans, « viables et réalisables » selon les critères de la BNI Madagascar, partenaire financier de ce projet. Par ailleurs, 35 autres jeunes de la nouvelle promotion entament déjà leur processus d’incubation.

Concrètement, le financement des projets des jeunes se fait sous forme de prêt à court ou à moyen terme. L’accord de financement prévoit un plafond de 10.000 USD par projet d’agripreneur. Le programme Pejaa est le garant des jeunes Agripreneurs dans ce projet.

Pour rappel, les sites d’implantation du projet Pejaa sont choisis en fonction du potentiel de développement des chaînes de valeur. Ainsi, les centres incubateurs du programme sont situés dans trois régions, Vakinankaratra, Antsinanana et Vatovavy Fitovinany.

Mercredi 24 avril 2019- Jemima R

Coopération Nippo-Malagasy : Trois secteurs mis en avant

Les relations Nippo-Malagasy sont au beau fixe. Dans le cadre de cette coopération et dans l’exécution de l’Aide Publique au Développement (APD) japonaise, trois secteurs sont mis en avant dont le développement rural, le développement économique et le développement social. Pour le projet du secteur agriculture et développement rural, le projet de l’amélioration de la productivité Rizicole et de Gestion des Bassins-versants et périmètres irrigués a été lancé. La deuxième phase du projet PAPRIZ (Projet d’Amélioration de la Productivité Rizicole) est mise en œuvre pour la période 2015-2020. Celle-ci s’étendra dans 11 régions à savoir Amoron’Imania, Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, Betsiboka, Menabe, Alaotra Mangoro, Bongolava, Itasy, Analamanga et Vakinankaratra, alors qu’il cessera pour cinq régions bénéficiaires de la première phase. L’objectif est d’augmenter la production rizicole à 5t/ha, selon les explications du Shinji Umemoto, Représentant résident de la JICA, en marge de l’atelier sur la coopération économique du Japon à Madagascar.

Port Toamasina

Le gouvernement japonais effectue son plus grand projet à Madagascar qui n’est autre que l’extension du Port de Toamasina. Un projet qui vise à faire de celui-ci un port de référence de la région et un levier du développement économique de la Grande Île. L’objectif est d’augmenter la capacité d’accueil à 400.000 conteneurs en 2020 et d’atteindre en 2026 un volume de marchandises traitées trois fois plus que celui actuel.
Ce projet qui constitue une réponse à l’engagement du gouvernement du Japon à la TICAD6, de mettre en priorité et de contribuer à la réalisation d’infrastructures de haute qualité en Afrique.
Un net avancement du chantier d’extension du port est constaté. L’ambassadeur du Japon à Madagascar SEM Ichiro Ogasawara a avancé les activités sur expansion de la brise lame, la construction d’un nouveau quai, le remblayage de l’espace conteneur et l’approfondissement de quais existants. Un deuxième appel à manifestation d’intérêts afin de choisir les entreprises qui vont exécuter cette deuxième phase a été lancé.

Développement social

Le gouvernement japonais travaille également sur des projets de développement social qui contribuent à améliorer de manière du­rable l’accès à des services sociaux de qualité. Avec le projet « Tantsoroka ho an’ny Fitantanana ny sekoly » ou projet d’appui à la gestion participative et décentralisée de l’école, un projet qui a débuté en 2016 et ne se terminera qu’en 2020, l’objectif est d’améliorer la gestion et la qualité de l’éducation à travers l’approche participative et communautaire. Des projets de construction d’écoles primaires publiques ont également été initiés par la Japon. Il s’agit de la construction de 92 salles de classe dans la région d’Atsinanana. Le gouvernement japonais offre également son appui au domaine de la santé.

Ticad7

Le septième Conférence de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad7) aura lieu du 28 au 30 août 2019 à Yokohama. Il s’agit d’un forum ouvert et inclusif bâti sur les deux principes de l’appropriation africaine et du partenariat international. Ce forum verra la participation des représentants des pays africains y compris Madagascar, des Organisations internationales, de pays donateurs, d’entreprises privées et de la société civile.
Ticad7 a pour objectif de mener la discussion internationale sur le déve­loppement de l’Afrique, en vue de concrétiser les résultats du WAW!, G20, et G7. Il vise également à faire progresser le développement de l’Afrique par la construction d’infrastructures et le développement des ressources humaines qui constituent le fondement de la croissance

Mercredi 24 avril 2019- Antsa R

Petits projets : 15 000 microcrédits pour les agriculteurs et petits entrepreneurs

Un acteur de plus s’engage dans le financement pour les petits entrepreneurs et les agriculteurs à Madagascar.  Cette fois, ce sont ceux de la Région Analamanga qui seront bénéficiaires. En effet, le fonds d’investissement Miarakap – premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises malgaches – vient de réaliser un investissement dans l’Institution de Microfinance APEM PAIQ. D’après une conférence de presse organisée hier, l’objectif est de proposer 15 000 microcrédits en cinq ans à des petits entrepreneurs et agriculteurs de la région Analamanga. A noter que les difficultés relatives à l’accès aux financements ont été toujours citées par les paysans, comme frein au développement agricole. D’après leurs propos, les terres à cultiver, et les différentes ressources sont favorables à la production, mais ce sont les financements et la gestion de trésorerie qui posent problème. En bref, ce projet de Miarakap avec APEM PAIQ se présente comme une solution pour les petits entrepreneurs et les agriculteurs

Mercredi 24 avril 2019- R Edmond

Vanille : Cri de détresse des exportateurs

Avec le prélèvement de 5 pour 1000 imposé par le ministère du Commerce, la filière vanille risque, une fois de plus de traverser une grave crise

 Une taxation surprise. Voilà comment les exportateurs de vanille qualifient ce prélèvement sur la valeur FOB, exigé semble-t-il pour la délivrance du Certificat de Contrôle, de Conditionnement et d’Origine (CCCO) pour toute exportation de vanille.

Mauvaises conséquences

Une taxation surprise qui a provoqué le tollé général des exportateurs car elle risque assurément de tuer la filière.  En effet, les mauvaises conséquences sont déjà là puisqu’ actuellement, des contrats ont été annulés et 150 tonnes de vanille prêtes à l’export sont bloquées dans l’entrepôt des exportateurs. Et ce pour la bonne et simple raison que les contrats qui ont été déjà signés en juillet 2018, ne prévoyaient pas cette taxation qui se chiffre par milliard d’ariary  et qui grève ainsi considérablement la trésorerie des exportateurs déjà meurtris par la faible marge bénéficiaire qu’ils pratiquent. Pire, 300 tonnes de vanille sont encore aux mains des producteurs de la SAVA et risquent de ne plus trouver preneurs du fait du manque de visibilité pour les acteurs.  Ce d’autant plus qu’en raison du cours de la vanille qui ne cesse d’augmenter, cet arôme trouve de moins en moins de preneurs sur le marché international.

Intervention

Du coup, c’est la panique actuellement du côté des opérateurs. Une autre crise grave de la vanille se profile à l’horizon car « ce reliquat de stock va être le précurseur de la baisse des prix dans les semaines qui viennent ». Avec ce que cela suppose de conséquences sociales, économiques et politiques.   Les opérateurs de  la filière vanille lancent actuellement un cri de détresse et espèrent une intervention du Président de la République pour régler cette situation qui menace au plus haut point la  vanille malgache dont l’importance économique  n’est plus à démontrer. En effet, outre les nombreuses familles de planteurs et les employés des entreprises intervenant dans le secteur, la vanille  est le deuxième pourvoyeur de devises du pays.  Bref, on assiste actuellement à un ras le bol des acteurs de la filière vanille qui ont aussi du mal à encaisser toutes les mesures antiéconomiques et contraires au principe de la libéralisation de la filière. En tout cas, si des mesures concertées ne sont pas prises pour suspendre par exemple, ce prélèvement  de la discorde Madagascar risque de perdre son statut de leader mondial de la vanille. «  Halte aux mesures unilatérales » crient les opérateurs

  Mardi 23 avril 2019 – Navalona R

GSDM : Des conseillers agricoles pour accompagner les exploitants agricoles

La première promotion des Conseillers en Agriculture de conservation et Agro écologie vient de sortir à l’EFTA Ambatobe.

Le Référentiel de certificat de spécialisation « Conseiller en Agriculture de conservation et Agro-écologie », validé par l’Etat en 2017, est appliqué depuis l’année scolaire 2017-2018, dans deux Ecoles de Formation de Technicien Agricole (EFTA). Il s’agit de l’EFTA d’Iboaka Fianarantsoa et de l’EFTA d’Analamalotra Toamasina, et ce, suivant l’Approche par les Compétences. Cette action entre dans le cadre de la rénovation de la Formation Agricole et Rurale (FAR), engagée par le ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) en partenariat avec le GSDM, Professionnels de l’Agroécologie. Notons que ce Certificat de spécialisation « Conseiller en Agriculture de conservation et Agroécologie », est obtenu après une année de formation. Une première promotion de conseillers agricoles d’une trentaine d’étudiants vient de sortir à l’EFTA à Ambatobe.

Agriculture durable. L’objectif de cette formation est de disposer de techniciens agricoles capables d’accompagner les exploitants agricoles pour répondre aux besoins en compétences en Agriculture de Conservation et Agro écologie et dans le domaine du développement rural. En effet, vu les enjeux de l’épuisement des ressources naturelles, les défis de l’agriculture actuelle, les impacts du changement climatique, il a été reconnu par les différents acteurs impliqués dans le développement rural et la protection de l’environnement, la nécessité de disposer de compétences en Agriculture de conservation et en Agroécologie. Ce qui permettra de promouvoir une agriculture durable tout en assurant l’amélioration de la sécurité alimentaire à Madagascar.

Visibilité. Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du projet PAPAM ou Projet d’ Amélioration de la Productivité Agricole à Madagascar, le GSDM appuie également deux nouvelles écoles de formation de techniciens agricoles. Il s’agit de l’EFTA de Bezaha Toaliara et d’Ambatobe Antananarivo, pour cette année scolaire 2018-2019 et un autre EFTA pour la prochaine année scolaire. L’organisation de cette cérémonie de sortie de promotion marquera l’importance du métier de conseiller agricole dans le développement rural. Ce qui contribuera en même temps à la promotion de la visibilité de cette rénovation qui consiste à l’adaptation des formations proposées aux besoins en compétences exigés par le monde du travail.

 Samedi 20 avril 2019 – Njaka Andriantefiarinesy

Fambolena ekolojika : mpanolotsaina miisa 30 amin’ny fambolena ekolojika

Sambany misy mpanolotsaina manokana, teknisianina amin’ny fambolena, manoloana ny fiovaovan’ny toetr’andro eto amintsika. Afaka miasa avy hatrany izy 30 mianadahy, nahavita fiofanana tany amin’ny sekolin’ny Fambolena any Toamasina sy any Fianarantsoa.

Navoaka tamin’ny fomba ofisialy, omaly teto Antananarivo teny amin’ny sekoly mikasika ny fambolena Ambatobe, ny 30 mianadahy, mpanolotsaina manokana amin’ny fambolena ekolojika (CACAE). Andiany voalohany izy ireo, nanaraka ny taom-pianarana 2017-2018. Namolavola ny fanatanterahana azy ny Fandaharanasa matihanina amin’ny lafiny fambolena ekolojika (GSDM), tamin’ny alalan’ny Tetikasa Papam, vatsin’ny Antokon-draharaha frantsay ho an’ny fampandrosoana (AFD), tohanan’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), ny Fofifa, ny oniversite, ny ONG sy ny tetikasa maro.

Miisa 18 ny mpampianatra mpampiofana, naharitra roa taona, niompana amin’ny fambolena mifanaraka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ahafahana miatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tany amin’ny Sekoly fanofanana teknisianina amin’ny fambolena (EFTA) any Iboaka Fianarantsoa sy any Analamalotra Toamasina ny toerana nianarana.

Tanora 21 hatramin’ny 40 taona izy ireo, ary fepetra notakina ny fananana diplaoma teknisianina amin’ny fambolena (DTA), na koa, manana bakalorea ary efa niasa nandritra ny roa taona eo amin’ny sehatry ny fambolena, na nanao fiofanana mikasika ny fambolena nandritra ny roa taona.

Afaka mandray azy ireo avokoa

Araka izany, nisy amin’izy ireo voatery niala tamin’ny asany mihitsy satria tsy maintsy nanaraka ara-potoana ny fiofanana. Na izany aza, nilaza ny tale mpanatanteraky ny GSDM, Rakotondramanana, fa mampiavaka azy 30 mianadahy ireo ny fahafahany avy hatrany miasa. Afaka mandray azy ireo avokoa ny mpisehatra isan-tsokajiny, toy ny fandaharanasa, ny tetikasa, ny fikambanana na ONG, na orinasa tsy miankina, amin’ny fambolena sy ny fampandrosoana eny ambanivohitra, sns. « Mila miova ny fomba fambolena eto amintsika ary maro ny fomba hanitarana ny fanatanterahana izany », hoy ihany izy.

Nambarany koa fa hiitatra any amin’ireo sekoly momba ny fambolena hafa ny fiofanana manaraka ho an’ny andiany faharoa, eny Ambatobe Antananarivo sy any Bezaha Toliara. Marihina fa ahitana sekoly EFTA avokoa ny renivohi-paritany enina eto Madagasikara.

Ho an’ity andiany voalohany ity, avy any amin’ny faritra samihafa eto amin’ny Nosy izy 30 mianadahy ireo, nanaraka ny fiofanana tany Toamasina sy tany Fianarantsoa. Toy ny avy any Bekobay Mahajanga II, avy any Ambatofinandrahana, avy any Bezaha Toliara, avy any Anosy Tsararafa, avy any Amboasary Gara, avy any Antanifotsy, avy any Ampefy, avy any Vangaindrano, avy any Ikalamavony, avy any Belo Tsiribihina, sns.

Nomena lanja koa ny lafiny miralenta ka amin’izy 30 mianadahy, 20 ny lahy ary 10 ny vavy. Notsinjaraina, 10 lahy sy 5 vavy avy, niofana tany Toamasina sy tany  Fianarantsoa.

Vendredi 19 avril 2019- Sera R

Invasion acridien dans le sud: tout est sous contrôle, rassure l’IFVM

Des essaims de criquets ont fait leur apparition dans le Grand Sud ces derniers temps, notamment dans les districts de Bekily, Bekitro, Bezaha et Beloha, de source auprès des habitants qui ont exprimé leur désarroi sur l’antenne de la radio nationale, hier.

« Les sauterelles, il y en a, mais ceux qui en parlent aussi, en rajoutent. Mais je vous assure que tout est sous contrôle » a indiqué au téléphone le directeur général du Centre d’éradication des acridiens à Madagascar ou « Ivotoerana famongorana ny valala eto Madagasikara (IFVM) », Julien Mandrano.

Ce dernier a ajouté que ce phénomène n’est pas étonnant, ces régions faisant partie des aires grégariennes du criquet. « La pluie qui a duré un mois entier dans la région, a davantage favorisé cette brusque prolifération. Toutefois, des équipes mobiles sont déjà sur place pour gérer la situation », a-t-il également souligné.

En parallèle à cela, huit autres équipes mobiles sont à pied d’œuvre dans la commune rurale d’Ejeda, du district d’Ampanihy, région Atsimo Andrefana, où le même phénomène a été aussi signalé.

« Nous rapprochons de la dernière phase d’éradication des acridiens qui se reproduisent et se multiplient rapidement entre décembre et mai. C’est la raison d’être de l’IFVM, d’ailleurs », a conclu Julien Mandrano.

Samedi 13 avril 2019- R Edmond

Racket sur la vanille : 150 tonnes d’exportation bloquées

La vanille malgache risque une nouvelle crise.

Avec un apport en devises qui avoisine les 500 millions USD par an, la filière vanille contribue grandement au développement économique du pays. Mais la filière demeure encore et toujours  instable et fragile pour un certain nombre de raisons.

Actuellement, la filière est de nouveau menacée si les responsables ne prennent pas rapidement les mesures qui s’imposent. Et pour cause,  les  coûts d’exploitation de la filière s’avèrent extrêmement élevés en raison d’un système de taxation exorbitante. A chaque étape qui mène vers l’exportation, c’est-à-dire, de la verte, du vrac jusqu’au conditionnement, la vanille est en effet frappée par des ristournes déterminées selon les régions.  En plus, l’administration exige un prélèvement dit « 5 pour 1000 » pour l’obtention du  Certificat de Contrôle du Conditionnement et d’Origine (CCCO), nécessaire à l’exportation de la vanille.  Ce racket sur la vanille fait actuellement des dégâts puisque 150 tonnes d’exportations sont bloquées.

Certificat obsolète

En effet, le ministère  de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat   a décidé de façon unilatérale l’application d’un prélèvement de 5/1000 de la valeur FOB sur les exportations de vanille faute de quoi ils ne pourront pas obtenir le CCCO. Un certificat obsolète car non exigé par les importateurs. De nombreux exportateurs ont déjà conclu des contrats de vente ferme sur la base d’un prix de revient ne tenant pas compte de cette charge. Une lettre émanant du groupement des exportateurs de vanille a été adressée à la ministre du commerce restée sans suite à ce jour. De peur de  perdre leurs contrats certains exportateurs ont été obligés de payer ce prélèvement dont les conditions d’encaissement sont floues. Les chèques libellés au nom personnel d’un agent public. « Où va cet argent ? » s’interroge-t-on dans le milieu de la filière vanille.

Décision incompréhensible

Dans tous les cas, la majorité des exportateurs mettent en suspens l’exportation de leurs marchandises en espérant que l’Etat revienne sur sa décision et appellent au dialogue. Ce blocage risque de peser nos recettes en devises et l’image de la filière vis-à-vis des clients risque d’être davantage écornée par cette décision incompréhensible prise par la ministre du commerce. « Ce genre de pratique ne respecte pas les règles de la bonne gouvernance  préconisées par le président de la République  qui a toujours prôné le dialogue entre l’Etat et les opérateurs économiques » soutiennent les professionnels de la vanille. Du coup fait,  ils  veulent solliciter l’appui d’Ambohitsorohitra  pour débloquer la situation. Ils comptent également interpeller les bailleurs de fonds car ils ont été en 1993 à l’origine de la libéralisation du secteur vanille. Or ce prélèvement ressemble à une taxe déguisée à l’exportation.

 Mardi 16 avril 2019- Navalona R

Agro-business : Une stratégie pour améliorer la compétitivité de Madagascar

Le soutien du CPCCAF est attendu pour restructurer les Chambres Consulaires qui représentent les intérêts des opérateurs économiques membres.

Une structure doit être mise en place pour mettre en œuvre une stratégie visant à améliorer la compétitivité de Madagascar dans le domaine de l’agro-business. Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) sont les mieux placées pour le faire, étant donné que leur mission consiste à aider leurs ressortissants à développer leurs activités dans le cadre des objectifs économiques et sociaux de la Nation. Elles représentent en même temps leurs intérêts professionnels tout en étant les interlocuteurs privilégiés des instances économiques nationales et internationales. Cependant, ces établissements publics à caractère professionnel ont des moyens très limités.

Mutualiser les actions. Ainsi, en attendant la restructuration de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toamasina, un groupement d’intérêt économique (GIE) dit FIVAGRI a été créé par quelques membres du secteur privé ainsi que des ONG œuvrant dans le cadre du développement durable dans la région Atsinanana. En fait, « nous avons pris l’initiative de nous regrouper au sein de ce GIE en vue de mutualiser nos actions et en partageant non seulement les expériences et le savoir-faire, mais également les risques et les charges. L’objectif consiste à améliorer la compétitivité de la région. A titre d’illustration, FIVAGRI va négocier, entre autres, les coûts du fret des achats groupés des membres auprès des compagnies de navigation maritime tout en respectant la charte HOREB (Hygiène, Organisation et Restauration de l’Environnement et de la Biodiversité) », a expliqué Faly Rasamimanana, président du Collège Commerce au sein du CCI de Toamasina, qui plus est, membre fondateur du FIVAGRI. Et il tient à préciser que les Chambres consulaires doivent en principe jouer ce rôle. « Mais en tant que ressortissants de la CCI de Toamasina, les opérateurs économiques conscients doivent également s’engager à prendre leur responsabilité. Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, pour sa part, s’attèle déjà à la restructuration de cette Chambre Consulaire pour pouvoir atteindre les objectifs que sont l’amélioration de la compétitivité de Madagascar dans le domaine de l’agro-business. Cela fait d’ailleurs l’objet de notre mission à Paris en vue de rencontrer la CPCCAF (Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones) », a-t-il enchaîné. C’est un réseau de coopération économique au service du secteur privé africain et francophone.

Développement durable. Et en y adhérant, la CCI de Toamasina pourra bénéficier d’un renforcement de capacité, à part le développement des partenariats entre les membres. « Notre but consiste en fait à sensibiliser tous les ressortissants à se soucier de leur intérêt commun qui a des impacts sur leurs activités économiques. On peut citer, entre autres, le respect de l’hygiène dans les zones de production pour éviter la propagation des maladies comme la peste affectant négativement les filières d’exportation, ainsi que la lutte contre l’insécurité via la création d’emplois par le secteur privé », d’après toujours ses explications. Et parlant du développement durable à Madagascar, il a soulevé que cela commence par la conscientisation et la responsabilisation de chaque citoyen. FIVAGRI se veut être ainsi un bon exemple en mettant en œuvre des actions citoyennes visant à réaliser un reboisement de bambou sur une superficie de 100ha dans la commune rurale d’Antsampanana jusqu’en 2020. « La semaine dernière, nous avons pu reboiser 2ha de bambou dans le fokontany d’Andranonamalona en collaboration avec la population locale et la commune. Une règle communautaire a été ensuite mise en place pour lutter contre les feux de brousse et la déforestation, tout en récompensant les informateurs anonymes et les enquêteurs à raison de 100 000 Ar chacun. En fait, il ne s’agit pas tout simplement de contribuer à la concrétisation du projet « Madagasikara Rakotr’ala », lancé par le Président Andry Rajoelina, mais de responsabiliser tout un chacun que cela devient une grande nécessité à Madagascar. En effet, l’amélioration de l’écosystème via cette restauration forestière permet de capturer des carbones tout en réduisant la propagation des maladies, notamment les épidémies au niveau de la santé publique ainsi que de la santé animale et agricole. Ce qui contribue ensuite à l’équilibre de la biodiversité », a fait savoir Faly Rasamimanana.

Regain de confiance. Force est également de reconnaître qu’il y a maintenant un regain de la confiance des importateurs de produits agricoles en provenance de Madagascar. « La preuve, l’Ile  Maurice s’est engagée à importer 200 tonnes de grains secs à l’issue du Business Forum à Maurice qui s’est tenu tout récemment dans cette île voisine. Nous venons d’en expédier 20 tonnes la semaine dernière », a-t-il déclaré. Il suffit ainsi de restructurer les Chambres consulaires et de responsabiliser tous les citoyens, y compris les opérateurs, en matière de développement durable en vue d’améliorer la compétitivité de Madagascar dans le domaine de l’agro-business.

 Vendredi 12 avril 2019- Rarivo

Alaotra-Mangoro : ampirisihina ny fiompiana trondro

« Mitombo ny isan’ny olona voatery manao ny fanaratoana ho antom-pivelomana noho ny tsy fisian’ny asa », hoy ny mpiandraikitra ny jono any amin’ny faritra Alaotra-Mangoro, Randrianjatovo Tsiriniaina. Mahakivy ny mahita « Tikarahoaka », zana-trondro madinika amidy lena na endasina.  « Noho io zava-misy io, isan’ny tetikasa iray entiko mamaha ny olana ny fampirisihina ny mponina hiompy trondro anaty dobo.  Ary tena maro izao ny mirotsaka manao izany », hoy ny talen’ny jono.

Ao amin’ny tanàna iray, ampita atsinanan’ny farihy, misy mahavita dobo lehibe fiompiana trondro, toy ny ao Angoja, Amparihitsokatra. Toy izany koa ny any Morarano-Kraoma izay vao nisy nahazo loka  avy amin’ny Orange Solidarité.

550 t ny hazandrano niakatra avy tamin’ireo farihy lehibe, ny taona 2017, 830 t ny taona 2018. Tsy amelan’ireo mpanarato raha tsy ahazoany vokatra ampy ivelomana. Ampiasan’izy ireo hatramin’ny hamatra, bozaka nosorohina io ary ararak’ireo mpanarato ao anaty rano ho lasa fefy, ka izay hazandrano lasa ao anaty fefy, tsy afaka ka alaim-potsiny…

Mihatototra Alaotra noho ny bedana (atsanga) aterak’ireo tendrombohitra manodidina azy kaohin’ny riaka. Dia ho tantara ve sisa izany farihin’Alaotra izany atsy ho atsy ? Antenaina fa hiroso amin’izay ny fanatanterahana tetikasa lehibe hamahana io olana io, satria mandray ny andraikiny ny fitondram-panjakana  .

Jeudi 11 avril 2019- Rarivo

Antenimieran’ny varotra – Alaotra: hofanina isam-bolana ny mpiompy

Manitatra ny sehatra iasany mankany amin’ireo mpiompy eny ambanivohitra ny Antenimieran’ny varotra sy ny indositria ao Ambatondrazaka, amin’izao fotoana izao. Sori-dalana iray atomboky ny filoha vaovao, Ravaosolonirina Perline, sy ny sekretera mpanatanteraka, Rakotoarison J. Evariste, ny fanofanana isam-bolana ny mpiompy, araka ny fihariana mahazatra azy avy.

Ho an’ny volana avrily 2019, nasaina manokana ireo mpiompy any ambanivohitra gana. “Fototry ny fihaonana sy ny fifanakalozan-kevitra ny hamantatra ireo sakana tsy ahafahan’ireo mpiompy manao ny fihariany amin’ny fomba matihanina sy hahitana lalam-barotra mitohy ary koa ny hanazava amin’izy ireo ny tolokevitra azon’ny Antenimieran’ny varotra manampy azy ireo”, araka ny fanazavan-dry zareo nanao ny fanasana.

Tena mora maty ny zanaka gana ary tsy fantatra mazava ny antony. 40 % amin’ireo foy, raha betsaka, no tonga hatrany amin’ny fahalehibeazana. Mahakakivy ireo mpiompy izany na nisy aza ny nilaza ny mba efa te hiompy gana anarivony. Nahavariana ihany fa betsaka ireo tantsaha avy lavitra mpiompy gana, toy ny avy any Anosivola, kaominina Manakambahiny Atsinanana, tsy lavitra ny tandavanalan’i Zahamena, namaly ny fiantsoana

Nanambara mazava ry zareo ao amin’ny Antenimieran’ny varotra fa vonona hanome tosika ireo mpiompy gana ireo amin’ny ezaka ataon’izy ireo. Hikaroka tetikasa, sampandraharaha mpamatsy vola, sns… hanofana, hanampy, hiara-hiasa amin’izy ireo ary hampifandray ireo mpiompy amin’ireny rafitra na olona ireny. Seha-pihariana any ambanivotra hafa indray no hojerena amin’ny volana manaraka.

Jeudi 11 avril 2019- HR

Commune de Talatamaty : Du matériel agricole aux paysans locaux

Les agriculteurs de la commune de Talamaty se sont vu remettre des matériels agricoles de la part de la mairie, hier. Des sarcleuses, des brouettes ainsi que des pulvérisateurs ont été ainsi remis à ces paysans. Outre ces matériels, de la semence, de l’engrais et des insecticides ont été également distribués. Regroupés au sein d’une association, ces agriculteurs passent leurs commandes à la commune qui se charge de l’’achat, du transport et de la distribution. La moitié du montant de la commande est à la charge du bénéficiaire. Ce dernier n’a qu’à rembourser la commune qui a avancé l’argent. L’objectif de ce système participatif est de rendre responsable les bénéficiaires pour qu’ils s’investissent à fond, selon Rado Razafindratsimba, maire de la commune de Talatamaty.
Mis en place depuis 2008, ce système a permis d’accroître et d’améliorer la production dans la commune, a expliqué le maire, et la distribution a lieu chaque année. Pour en bénéficier, la seule condition est d’être membre de l‘association.

Mercredi 10 avril 2019- Arh

Vanille : l’or vert de la Grande île

Madagascar demeure le leader mondial de la vanille. Le pays a exporté, en moyenne, 85,8% de vanille vers quatre pays, de 2008 à 2017:  France (34,2%), Etats-Unis (28,8%), Allemagne (13,4%) et Canada (9,4%), selon un rapport présenté le mois dernier par le bureau d’étude

Salva Terra, spécialisé dans le domaine de l’environnement et l’agriculture. Ledit rapport fait en quelque sorte l’objet d’un état des lieux de la filière vanille de Madagascar.

La vanille est le premier produit d’exportation de l’île en terme de valeur (710 millions de dollars en 2017 à 96% de vanille et 4% extrait de vanille ; 855 millions de dollars de vanille en 2018 + extrait) et le premier pourvoyeur de devises de la Grande île.

Malgré ces performances, le paradoxe de la vanille de Madagascar persiste. Les prix augmentent tandis que la qualité baisse. D’une manière générale, cela est dû à la recrudescenc de l’insécurité, aux récoltes très précoces et au manque de contrôle ainsi qu’au blanchiment d’argent. Autre problématique liée à la qualité de la vanille est  la présence de pesticides dans les lots de vanille bio et des traces de nicotine, depuis 2016.

Le défi de maintien de  la qualité de la vanille repose sur la teneur en vanilline qui devrait idéalement être supérieure ou égale à 1,6. Un challenge pour la filière qui a longtemps peu profité aux producteurs mais, grâce à la flambée des prix sur le marché international, ces derniers perçoivent tout de même des revenus significatifs.

Mercredi 10 avril 2019- R Mathieu

Fiompiana: betsaka ny kisoa tratran’ny pesta

Betsaka ny kisoa tratran’ny aretina pesta any amin’ny faritra maro, araka ny fanamarihan’ny teknisianina iray mpanara-maso ny fahasalaman’ny biby fiompy ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana sy ny jono. Tsy ahafantarana ny tena marina ny tsy fahampian’ny fanaraha-maso sy fifandraisana amin’ny mpiompy. Maro amin’ireo mpiompy koa ny tsy marisika hanao vaksiny ny kisoany, na ny fahasarotana manatanteraka izany noho toerana lavitra sy saro-dalana sy ny tsy fananan’ny tantsaha vola.

Tsy fantatra aloha na pesta tsotra na pesta afrikanina ny mahazo ny kisoa eto an-toerana. Misy ny vaksiny fanefitra raha pesta tsotra ny mahazo kisoa eto. Ny taona 2014, niharan’izany aretina izany betsaka ny amin’ny faritra Sofia. Natao ny fikarohana, saingy hatramin’izao, tsy hita ny tena valiny marina ho fisorohana ny aretina. Sarotra ho an’ny eto an-toerana kosa ny ady amin’ny pesta afrikanina.

Mora mifindra ny pesta tsotra nefa tsy atahorana misy fiantraikany ratsy amin’ny mpanjifa izany, araka ny fanamarihan’ny veterinera. Saingy mandripaka anatin’ny fotoana fohy ny kisoa ompiana izany, sy mamono antoka betsaka ireo mpiompy. Mitaky fitrandremana betsaka eo amin’ny fahadiovana, ny sakafo mifandraika aminy, sy ny vaksiny ara-potoana ny fiompiana kisoa.

Mercredi 10 avril 2019- CR

Prévention des crises alimentaires : Pro-Acting mis sur pied

Coup d’envoi hier à Antaninarenina du PRO-ACTING ou actions Proactives et Innovantes dans le grand Sud de Madagascar pour prévenir les crises alimentaires. L’appui technique et la coordination relèvent de la FAO si le soutien financier de 3 millions d’euros relève de l’Union Européenne. Il s’agit d’un projet-pilote de deux ans, précise Patrice Takoukam, Représentant de la FAO.
PRO-ACTING contribue à appuyer Madagascar dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, et le renforcement de la résilience des moyens d’existence des communautés face aux menaces et au changement climatique. Il complète ainsi les autres actions programmées dans le cadre du 11è FED ainsi que les initiatives d’urgence menées dans les régions du Grand Sud de Madagascar

PRO-ACTING renforcera les capacités des communautés rurales à réagir en cas de crise alimentaire naissante. Il est essentiel d’investir dans la résilience pour lutter contre la faim aujourd’hui et à l’avenir. «Compte tenu de l’ampleur et de la persistance des crises alimentaires, nous devons investir davantage dans les interventions de résilience et nouer des alliances plus solides avec toutes les parties qui concourent ensemble à l’éradication de la faim dans le monde », selon la FAO. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo n’a pas manqué de souligner que PRO-ACTING s’inscrit dans le «Velirano» ou engagement 9 du Président Andry Rajoelina qui consiste à atteindre l’autosuffisance alimentaire. Il a de ce fait, réitéré l’engagement du gouvernement.
D’après la Délégation de l’Union européenne à Madagascar représentée hier par Franck Porte, chef de coopération, les pays doivent continuer de renforcer leur partenariat et d’accélérer les efforts dans la lutte contre la faim à travers des mesures concrètes et concertées pour atténuer les crises alimentaires et éviter la famine. Il s’agit de promouvoir des solutions durables aux crises alimentaires qui permettent d’améliorer la détection et la prévention des crises alimentaires, ainsi que les réponses apportées à celles-ci.

Mercredi 10 avril 2019- Navalona R

Région Vatovavy Fitovinany : Trois filières porteuses à développer

Transformer les agricultures familiales par l’adoption à grande échelle des systèmes de productions performantes et résilientes et intégrer des Exploitants agricoles familiés dans la filière rémunératrice. Tel est entre autres, l’objectif de la mise en œuvre du programme DEFIS. Dans ses zones d’intervention à Vatovavy fitovinany et à Atsimo Atsinanana, trois filières porteuses seront à développer. Il s’agit notamment des filières miel, café et riz. C’est ce qu’on a appris lors de l’atelier de lancement interrégional de ce programme de Développement des Filières agricoles Inclusives (DEFIS) sous tutelle du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche dernièrement au Tranompokonolona de la commune Urbaine de Manakara.

Animateurs commerciaux. Pour ce faire, le programme prévoit de transformer et d’appuyer les exploitations agricoles familiales issues des trois filières en leur donnant les techniques de productions efficaces et surtout en les orientant vers les marchés. Une facilitation de leurs relations avec les opérateurs est en vue. A cet effet, des animateurs commerciaux seront mis en place dans chaque district des deux régions. Ils serviront de relais entre les producteurs et les opérateurs de marchés, a-t-on appris.

100 tonnes de semences de riz. Pour cette année 2019, le programme DEFIS en collaboration avec le Fond de Développement de l’Agriculture, vont réhabiliter 1760 ha de périmètres irrigués et aménager 100 ha de micro périmètres. En outre, 150 Paysans multiplicateurs de Semences seront appuyés et formés afin de produire et de diffuser 100 tonnes de semences de riz ainsi que 600.000 jeunes plants de café. Par ailleurs, 300 Champs Ecoles Paysans vont être appuyés. Le programme DEFIS va également procéder au renforcement de l’autonomisation de 300 jeunes et femmes. Neuf contrats et partenariats seront en même temps réalisés et trois magasins de stockage à mettre en place. Enfin, 25 km de pistes/chantiers école seront construits via le système HIMO.

 Mardi 9 avril 2019 – Navalona R.

Région Vatovavy Fitovinany : Trois filières porteuses à développer

Transformer les agricultures familiales par l’adoption à grande échelle des systèmes de productions performantes et résilientes et intégrer des Exploitants agricoles familiés dans la filière rémunératrice. Tel est entre autres, l’objectif de la mise en œuvre du programme DEFIS. Dans ses zones d’intervention à Vatovavy fitovinany et à Atsimo Atsinanana, trois filières porteuses seront à développer. Il s’agit notamment des filières miel, café et riz. C’est ce qu’on a appris lors de l’atelier de lancement interrégional de ce programme de Développement des Filières agricoles Inclusives (DEFIS) sous tutelle du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche dernièrement au Tranompokonolona de la commune Urbaine de Manakara.

Animateurs commerciaux. Pour ce faire, le programme prévoit de transformer et d’appuyer les exploitations agricoles familiales issues des trois filières en leur donnant les techniques de productions efficaces et surtout en les orientant vers les marchés. Une facilitation de leurs relations avec les opérateurs est en vue. A cet effet, des animateurs commerciaux seront mis en place dans chaque district des deux régions. Ils serviront de relais entre les producteurs et les opérateurs de marchés, a-t-on appris.

100 tonnes de semences de riz. Pour cette année 2019, le programme DEFIS en collaboration avec le Fond de Développement de l’Agriculture, vont réhabiliter 1760 ha de périmètres irrigués et aménager 100 ha de micro périmètres. En outre, 150 Paysans multiplicateurs de Semences seront appuyés et formés afin de produire et de diffuser 100 tonnes de semences de riz ainsi que 600.000 jeunes plants de café. Par ailleurs, 300 Champs Ecoles Paysans vont être appuyés. Le programme DEFIS va également procéder au renforcement de l’autonomisation de 300 jeunes et femmes. Neuf contrats et partenariats seront en même temps réalisés et trois magasins de stockage à mettre en place. Enfin, 25 km de pistes/chantiers école seront construits via le système HIMO.

 Mardi 9 avril 2019 – Riana R

Entreprenariat rural : 320 porteurs de projet bénéficient d’un financement

La Banque BNI Madagascar soutient financièrement 320 jeunes agripreneurs, bénéficiaires du Programme de promotion de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie (PEJAA). Un accord de partenariat y afférent a été signé hier entre Lucien Ranarivelo, ministre de l’Agriculture, la pêche et l’élevage et Alexandre Mey, Directeur général de la BNI Madagascar, dans les locaux du ministère de l’Agriculture, l’élevage et de la pêche à Anosy.

A travers cet accord, la BNI accordera un financement de 10.000 dollars aux jeunes agripreneurs avec un taux préférentiel de 9,5 %, garantis à 100 % par le fonds mis en place à la BNI par le programme PEJAA.

A l’issue d’une phase pilote en 2018, la BNI Madagascar  a reçu 29 business plan qui seront les premiers servis dans la mise en œuvre de cette convention.

Avec l’appui de la Banque africaine de développement (Bad), le ministère de l’Agriculture a lancé le PEJAA en 2018. Il s’agit d’un programme destiné aux jeunes licenciés de 18 à 35 ans, porteurs d’idée ou de projets d’agrobusiness et désirant devenir un entrepreneur agricole, ou «agripreneur».

410 jeunes entrepreneurs ciblés

Ce programme cible 410 jeunes agripreneurs afin de bénéficier de formations sur la gestion et les métiers de l’agriculture et de l’agro-industrie. Chaque année, 120 diplômés sont alors formés dans trois centres incubateurs situés à Antsirabe, Toamasina et Vohipeno. Près de 370 entreprises agricoles additionnelles devront être créées et financées grâce au programme.

Par ailleurs, l’objectif final est de réduire le taux de chômage des jeunes de 72 % en 2017 à 60 % en 2025. Le PEJAA prévoit de générer près de 2.500 emplois directs par an dès sa cinquième année.

 Lundi 8 avril 2019- José Belalahy

Délimitation des zones de pêche : Les pêcheurs traditionnels exigent une révision

Le non-respect des navires-usines de la délimitation des zones de pêche  est catastrophique pour les ressources marines du pays ainsi que pour la survie des communautés des zones côtières.

La Grande Île n’a pas déclaré les coordonnées de la limite extérieure de sa zone économique exclusive (ZEE). Par contre, une délimitation de la zone de pêche a été mise en place par les autorités. Une délimitation qui n’est toutefois pas respectée par les navires- usines qui opèrent dans la pêche traditionnelle. Les pêcheurs traditionnels regroupés dans le réseau « Mihary » l’ont affirmé lors d’une conférence de presse organisée à Ivato hier. « Les problématiques liées aux navires- usines qui empiètent dans les zones réservées aux pêcheurs traditionnels ne sont pas encore résolues et concernent toutes les régions côtières du pays » a fait savoir Edmond Ramadany, président régional réseau « Mihary » dans le Nord- Ouest. Ce dernier de noter : « la loi exige que les navires- usines n’opèrent qu’à partir de 12 miles (environ 22 km) des côtes. Une délimitation qui n’est toutefois pas respectée par les navires qui pénètrent jusqu’à 2 miles« . Les conséquences seraient désastreuses pour les ressources marines des régions côtières. D’autant plus que les navires-usines rejettent les déchets dans la mer. « Non seulement ils surexploitent les ressources marines, mais ils rejettent leurs déchets dans les eaux marines malgaches » s’est indigné Edmond Ramadany. Prospérin Nasonjo, président régional Menabe-Melaky du réseau « Mihary », quant à lui, de souligner l’ampleur de la situation en évoquant la « ratification des ressources« . « La quantité de nos récoltes diminuent avec les années. L’exploitation sauvage impacte  également sur la qualité des produits. Les crabes, par exemple, deviennent de plus en plus petit » s’est lamenté Prospérin Nasonjo.

10 km. Les problématiques concernant les zones de pêches ne datent pas d’aujourd’hui. Selon le président régional du réseau « Mihary » Anosy, les faits remontent à l’année 2016. Des négociations et des revendications ont dès lors été menées par les pêcheurs traditionnels auprès des responsables étatiques. « Les lobbies sont en cours et nous espérons que le gouvernement publie l’arrêté ministériel relatif à la nouvelle délimitation des zones de pêches » a fait savoir Edmond Ramadany. Ce dernier également de faire savoir que « les pêcheurs traditionnels exigent dix kilomètres de plus dans la nouvelle délimitation« . « La revendication prend en compte l’aspect réserve et l’aspect bonne gestion des ressources ce qui est aux antipodes de ce que font les navires- usines qui sillonnent les eaux marines malgaches » a-t-il expliqué. Les ressources marines du pays sont, en effet, en grand danger. Si les efforts menés par les divers acteurs de la société civile tentent de ralentir le désastre, l’on attend que le gouvernement en fasse une priorité. La sécurité du littoral a été évoquée à maintes reprises par les organisations de la société civile œuvrant dans la protection de la biodiversité. On attend ce que le pouvoir actuel va faire pour assurer ladite sécurité.

 Lundi 8 avril 2019 – R.Mathieu

Tetikasan’ny Jica any Alaotra : nojerena ny dingana vita amin’ny voly vary

Niaraha-nijery tamin’ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ny dingana vita amin’ny fiaraha-miasa amin’i Japana, nialoha  ny nandaozan’ny solontenan’ny Jica (Japan international cooperation agency) eto Madagasikara, Hironobu Murakami, ny herinandro lasa teo. Nanaovana jery todika tamin’izany ny fanajariana ny lemaka any Alaotra ho fampitomboana ny voka-bary. Momba izay fanatsarana ny voly vary izay indrindra ny tetikasan’ny Jica eto Madagasikara.

Hampitomboina ho 100 000 ha ny velaran-tany volena vary. Amin’ity taona ity, ho vita ny 5 000 ha, miampy 5 000 ha hafa ho vitaina hatramin’ny 2021. Ampolo taona maro tsy nisy fikojakojana ny velarana tanimbary anarivony hekitara maro any Alaotra ka izao tohanan’ny Jica izao, hanenjehana ny tanjona ho fahampian’ny voka-bary eto an-toerana. Ankoatra ny fanajariana ny lemaka, misy ihany koa ny fikarohana ho fanatsarana ny kalitao sy ny fampitomboina ny vokatra, manodidina ny 7 t /ha.

Sehatra telo lehibe nomen’ny Jica laharam-pahamehana eto Madagasikara : fampandrosoana ny fambolena, toy ny atao any Alaotra ; fotodrafitrasa, toy ny fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina ; ary  ny fanampiana ny fanabeazana fototra sy ny fahasalamam-bahoaka. Miara-miasa amin’ny Japoney amin’ireo sehatra ireo ny teknisianina malagasy.

Tsara ho fantatra fa nisokatra voalohany eto Antananarivo ny biraon’ny Jica, ny taona 2003. Nikatona izany rehefa nitranga ny krizy politika, ary niverina nisokatra indray ny taona 2014, rehefa nankatoavina eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny fanjakana malagasy. Mila fanjakana tsara fototra izany ny fiaraha-miasa amin’ny Japoney.

   Lundi 8 avril 2019 – R.Mathieu

FDA any Ihorombe : tantsaha 1716 nahazo fitaovana samihafa

Velom-bolo ny tantsaha any amin’ny faritra Ihorombe, nahazo fanohanana avy amin‘ny Tahiry ho an’ny fampandrosoana any ambanivohitra, na ny FDA (Fond de développement agricole). Ny herinandro lasa teo tany Ihosy, nozaraina ny andiany fahatelo amin’ireo fitaovana samihafa ilain’ny tantsaha, toy ny milina fampiasa amina fambolena, ny fitotoam-bary, sy ny hafa. 30 % amin’ny tetibidin’ny fitaovana anjaran’ny tantsaha, ny ambiny 70 %  kosa iantohan’ny FDA.

Ny any amin’ny faritra Ihorombe manokana, 1716 ireo tantsaha avy amina fikambanana 74, nahazo ireo karazam-pitaovana ireo. Nomarihin’ny FDA fa nahafeno fepetra avokoa ireo tantsaha ireo, toy ny fananana tetikasa mazava iombonana ampy iveloman’izy ireo. Manara-maso ny asan’izy ireo, noho izany, ny FDA miaraka amin’ny fanohanana ny lafiny teknika. Nambaran’ireo mpamboly any Ihorombe fa manafaingana sy mampitombo ny vokatra ny fananana fitaovana, mampitombo ny velaran-tany azo volena ihany koa.

Ao anatin’ny fanatanterahana ny politikam-panjakana momba ny fanatsarana ny fambolena izany, araka ny fanazavan’ny araka ny fanazavan’ny talem-paritry ny FDA any Ihorombe, Rasolofoson Désiré Pastian. Mbola hitohy amin’ny lafiny maro ny fanohanan’ny FDA, tahirim-bola tantanan’ny fanjakana, any Ihorombe. Manampy ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono io Tahiry io amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy.

 Samedi 6 avril 2019 – Arh

Projet Aropa – exploitation agricole : un bilan plus que positif

Après 10 ans de mise en œuvre à Madagascar, le projet d’appui au renforcement des organisations professionnelles et aux services agricoles (Aropa) arrive à son terme cette année. A l’issue de la réunion de restitution de la mission hier, à l’hôtel Panorama, les acteurs dressent des résultats positifs.

Financé par le Fonds international de développement agricole (Fida), à hauteur de 56,4 millions de dollars, le projet Aropa vise à «renforcer les organisations professionnelles agricoles pour améliorer les revenus et réduire la vulnérabilité des petits producteurs (en particulier les plus pauvres), en facilitant leur accès à une offre de services et à des équipements adaptés à leurs besoins».

A huit mois de son achèvement, le projet affiche des résultats plus que prometteurs. La plupart des objectifs ont été réalisés à 100%.

Les chiffres livrés lors de la réunion de restitution de la mission montrent une efficience notable du projet, notamment pour les ménages bénéficiaires. Initialement prévu pour 75.000 ménages, Aropa a finalement profité à plus de 80.000 ménages, soit un taux de réussite de 107%.

Aussi, si le revenu agricole annuel moyen escompté par exploitant agricole familial (EAF) était de 3,17 millions d’ariary, il a connu une hausse de 3,76 millions d’ariary, soit 119%, d’après les résultats. Par ailleurs, 11.500 ha ont été prévus pour être aménagés, mais au final, cette superficie  a augmenté de 19.729 ha, soit 172% .

Atteindre la sécurité alimentaire

Lucien Ranarivelo, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche se réjouit de l’efficience du programme. «C’est le projet Aropa qui prend fin mais les bonnes pratiques serviront effectivement à renforcer les actions de développement du secteur agricole», a indiqué le ministre.

En somme, les acquis du projet Aropa ont permis aux producteurs de se professionnaliser autour des filières agricoles porteuses et d’assurer progressivement leur autonomisation organisationnelle et financière.

 Samedi 6 avril 2019- R.R

RGA : un financement de 12,4 millions USD à trouver

« La réalisation du Recensement général de l’agriculture (RGA) nécessite un financement de 12,4 millions USD », a annoncé le ministre de l’Agriculture, l’élevage et la pêche, Lucien Ranarivelo, à l’occasion d’un atelier préparatoire sur le sujet.

Le gouvernement malgache et ses partenaires travaillent depuis l’année dernière sur la réalisation du RGA, un outil décisif pour mettre en place une stratégie et améliorer la performance du secteur de l’agriculture dans le pays.

En effet, le dernier RGA réalisé à Madagascar date de 2004-2005. Il est évident que les infrastructures statistiques de base en cette période ne sont plus exploitables face au contexte actuel, surtout au niveau international.

Une fois les ressources financières et techniques disponibles, le RGA devrait débuter en juillet 2019 pour s’achever en décembre 2022, selon les prévisions du ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche.

Vendredi 5 avril 2019- Navalona R

AGRINATURE : Appui de l’Ambassade d’Allemagne à Talatan’Angavo

L’association Agrinature Madagascar a lancé l’agriculture naturelle dans le pays depuis quelques années en partenariat avec l’ONG Shumei Internationale basée au Japon.

Comme son nom l’indique, elle promeut la technique de culture japonaise portant sur les principes de respect et d’intérêt profond pour la nature avec une philosophie de l’harmonie avec la terre. Plus précisément, l’agriculture naturelle n’emploie ni pesticide, ni herbicide, ni engrais chimique, ni fumier. On utilise par contre, du compost fait à partir des herbes séchées et des végétaux frais tels que le « Tanamasoandro » ou le « Radriaka », très répandus en culture sauvage dans la Grande île afin de maintenir le sol humide et friable. Mais l’association Agrinature Madagascar a adopté une approche intégrée pour pouvoir vulgariser

cette technique plus simple et à moindre coût aux paysans. Raison pour laquelle, elle a demandé l’appui de l’Ambassade d’Allemagne à Madagascar dans le but de financer la mise en œuvre d’un projet de développement dans la commune de Talatan’Angavo, district d’Ankazobe.

Projet intégré. Ainsi, grâce à cette coopération, deux ponts ont été réhabilités pour relier l’école primaire publique d’Antanenité et la commune rurale de Talatan’Angavo. Ce qui facilitera la libre circulation de la population locale tout en favorisant l’écoulement des produits locaux sur le marché. En outre, cet établissement scolaire a été renové. L’Ambassade d’Allemagne a contribué en même temps à la dotation en équipements scolaires notamment des bancs au profit des écoliers. Mais ce n’est pas tout ! Cette zone a été éléctrifié grâce à la mise en place d’un panneau solaire, et ce, toujours dans le cadre de cette coopération entre l’Agrinature Madagascar et l’Ambassade allemande. Cette dernière a entre temps offert des kits sportifs pour les élèves en vue de développer la pratique de basket-ball sur place. Notons que la population locale bénéficiaire de ce projet intégré, s’engage à promouvoir l’agriculture naturelle. Bon nombre de paysans locaux en ont déjà adopté tout en abandonnant l’utilisation des produits chimiques dans leurs activités agricoles.

Reboisement. Par ailleurs, l’association Agrinature a offert des tabliers et des kits scolaires aux élèves de cette EPP d’Antanetibe. Soucieuse de la préservation de l’environnement, elle s’est également lancée dans le reboisement d’autant plus qu’il s’agit d’un devoir citoyen envers la nation. Ainsi, 500 jeunes plants de liquidambar remis par la Station forestière d’Analamanga, ont été mis en terre dernièrement sur un terrain d’à peu près 1 ha tout près de cette école primaire renovée par l’Ambassade d’Allemagne à Madagascar. Tous les élèves et leurs parents respectifs ont contribué à ce reboisement effectué par l’association Agrinature, a-t-on appris. En fait, le leitmotiv de cette dernière est d’assurer la restauration de l’équilibre écologique tout en respectant la nature.

Vendredi 5 avril 2019- Navalona R

Agriculture : 12,4 millions USD pour un recensement général.

Le dernier recensement agricole réalisé à Madagascar remonte à 2004/2005. Le pays manque d’informations statistiques structurelles, actuelles et fiables sur le secteur agricole et rural dans son ensemble, nécessaires pour planifier le développement du secteur, formuler des stratégies et politiques et assurer le suivi de la performance du secteur. Ce manque de données fiables sur le secteur agricole constitue une contrainte majeure pour le développement économique du pays compte tenu du poids du secteur dans l’économie et la société malgache. Du coup, le Gouvernement de Madagascar considère la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture (RGA) comme une priorité. Une table ronde autour de laquelle se réunissent les partenaires techniques et financiers s’est tenue hier à la FAO Ankorahotra afin de présenter les résultats des travaux préparatoires et les besoins en vue de mener le Recensement Général de l’Agriculture de Madagascar.

Données de référence. En outre, on a appris que le pays a besoin de 12,4 millions USD, pour ce faire. La FAO a appuyé techniquement et financièrement le gouvernement dans les travaux préparatoires en menant un « projet d’assistance préparatoire au recensement général de

l’Agriculture », depuis juillet 2018. Selon le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Ranarivelo Lucien, le nouveau Recensement Général de l’Agriculture va permettre de renouveler les données structurelles sur l’agriculture, l’élevage, de la pêche et de la forêt. « Ce qui permettra également de produire des données de référence de qualité et des bases de sondage pour diverses enquêtes sur le secteur rural en vue de satisfaire les besoins divers des utilisateurs, et un meilleur pilotage des projets/programmes à venir », a-t-il rajouté. Ces données constituent un outil fondamental de bonne gouvernance pour les prises de décision et les planifications à tous les niveaux.

Vendredi 5 avril 2019- Njaka A

Ambatovy: averina amin’ny laoniny ny toerana avy nitrandrahana

Mitandro tanteraka ny tontolo iainana ny Tetikasa Ambatovy satria ala voajanahary ny toerana itrandrahany ny nikela sy ny kobalta. Voarakitra ao anatin’ny bokin’andraikiny ny hamerenana amin’ny laoniny ny zavaboahary teo amin’ny toerana avy nitrandrahany, nakana ny akoram-potaka nikela sy kobalta. Tetikasa manokana ataon’ity orinasa ity izany fa misy koa ny hetsika manokana iarahan’ny mpiasa manontolo, efa fanao isan-taona ho taratry ny fiaraha-mientana.

Nifamotoana tany amin’ny toerana iray any Ambatoby Moramanga, anisan’ny hanaovana izany fanarenana izany, ny mpiasan’ny orinasa, ny 7 marsa teo. Maherin’ny 2 500 ny zana-kazo nambolena, ahitana karazan-kazo zanatany, toy ny harongana, ny dintimena, ny voamboana, ny varongy, ny hafotra, ny vakoka, sns.

Efa nanomboka ny taona 2010 ny asa fanarenana any Ambatovy, namokarana zana-kazo, nanajariana ny tany, ho fanaraha-maso ny zavamaniry ambolena. Dingana lehibe iray ny vita tamin’ity taona 2019 ity, namindrana tany amin’ny toerana narenina ny zavamaniry tandindomin-doza sady tsy hita raha tsy any an-toerana ary arovan’ny lalàna iraisam-pirenena, antsoina hoe “Species of concern” (SOC).

Fiompiana akoho manatody lava

Manampy ireo, nanangana toeram-piofanana manokana maromaro ho an’ny fambolena sy ny fiompiana (CFA) ny Tetikasa Ambatovy. Anisan’izany ny foibe any Ambarilava Moramanga, hanofanana hifehezan’ny tantsaha sy ny mponina manodidina ny toeram-pitrandrahana ny lafiny fitantanana sy ny teknikam-pamokarana amin’ny fambolena na fiompiana. Miisa enina ny tanora tsy an’asa, mivondrona ao anatin’ny fikambanam-behivavy Mitia, nifantoka amin’ny fiompiana akoho manatody lava. Nanohana azy ireo, nikaroka famatsiam-bola, koa ny orinasa Ambatovy.

Nahomby ny tetikasa ka efa mamatsy atody eny amin’ny tanàna manodidina, ankehitriny. Miisa 42 ny akoho manatody lava novatsin’ny mpamatsy vola ny fikambanana Mitia, niaraka amin’ny sakafo, ny volana novambra 2018. Niantoka ny fananganana ny trano kosa ny fikambanana. Notsorin-dRtoa Raharimbolanirintsoa Ursule, anisan’ny mpikambana, ary mamokatra atody manodidna ny 40 isan’andro, fa “nihatsara ny fari-piainanay satria efa manana fidiram-bola azo antoka ary hampiroboroboanay hatrany”.

Vendredi 5 avril 2019- Riana R

Transformation des agricultures familiales: mobilisation effective dans le Sud-est

Pour faciliter l’accès au marché des exploitants agricoles dans les régions Vatovay Fitovinany (V7V) et Atsimo Atsinanana, la mission du programme de Développement des filières agricoles inclusives (Defis) a mobilisé des animateurs commerciaux pour le réseautage entre exploitants et opérateurs.

Outre cette mobilisation, neuf contrats de partenariats avec les opérateurs économiques sont également signés. Et trois magasins de stockages devront être installés dans les deux régions pour assurer la collecte des produits agricoles.

En effet, le programme Defis compte appuyer la transformation des agricultures familiales à travers des systèmes de productions performantes et résilientes, mais aussi l’intégration des Exploitants agricoles familiaux (EAF) dans des activités rémunératrices de revenus. Trois filières porteuses ont été identifiées dans les deux régions, notamment le café, l’apiculture et le riz.

Concrètement, les interventions dans les deux régions se feront sur deux pôles ; le pôle de démarrage mis en œuvre dans les districts de Vatovavy, de Fitovinany et de Farafangana et le pôle d’extension dans les districts de Vangaindrano, de Midongy, de Befotaka, d’Ikongo, de Nosy Varika et de Vondrozo.

Pour cette année, le programme Defis, à travers le Fond de développement de l’agriculture, compte réhabiliter 1760 ha de périmètres irrigués et aménager 100 ha de micro périmètres dans le V7V et l’Atsimo Atsinanana. 150 paysans multiplicateurs de semences devraient être appuyés et formés afin de produire et diffuser 100 tonnes de semences de riz.

Jeudi 4 avril 2019 – Navalona R.

Programme DEFIS : Quatre filières appuyées dans trois régions

Améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ruraux vulnérables dans ses zones d’intervention. Tel est l’objectif principal du programme DEFIS (Programme de Développement des Filières Agricoles et Inclusives). Plus particulièrement, quatre filières prioritaires seront appuyées dans ses trois régions d’intervention, à savoir  Ihorombe, Amoron’i Mania et  Haute Matsiatra. Il s’agit notamment des filières riz, maïs, miel et oignon. En effet, ces régions ont une forte potentialité de production de ces produits agricoles.

Actions prioritaires. En outre, 92 200 exploitants agricoles familiaux seront touchés par le programme. Mais pour cette année 2019, environ 18 000 exploitants agricoles familiaux seront ciblés. Et comme actions prioritaires, le programme DEFIS vise à aménager 2 400 ha de périmètre rizicole pour cette campagne de production 2019-2020. A part cela, des Conseillers en Gestion d’Exploitations Agricoles Familiales ou COGEAF seront mis en place, sans oublier la construction des locaux des « « Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra »  ou la Chambre d’agriculture dans les chefs lieux de régions. La production de semences de base de proximité en maïs et  riz, s’avère également prioritaire afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Etat en matière d’autosuffisance alimentaire en l’an 2020.

15 millions de dollars. Par ailleurs, un atelier de consultation publique sur le projet d’adaptation au changement climatique dans le Programme DEFIS, et ce, pour le compte du Fonds Vert pour le Climat ou FVC, s’est également tenue à Fianarantsoa. L’objectif consiste à identifier les points de vue et les opinions des populations, particulièrement celles qui seront affectées, de près ou de loin, par le projet. En effet, le Programme DEFIS va allouer 15 millions de dollars pour le volet environnement et changements climatiques, a-t-on conclu.

  Jeudi 4 avril 2019 – Njaka Andriantefiarinesy

Defis V7V – Atsimo Atsinanana : laharam-pahamehana ny vary sy ny kafe ary ny tantely

Fanohanana ny famokaran’ny tantsaha madinika sy tantanin’ny fianakaviana ny tanjon’ny Fandaharanasa Defis. Misy ny fanajariana ny lemaka, ny fanatsarana ny masomboly sy ny zana-kazo, miampy ny fananganana fotodrafitrasa toy ny trano hitahirizam-bokatra sy ny fanamboaran-dalana.

Toy ny tany Anosy sy Matsiatra Ambony, nampahafantarina, ny 2 avrily teo, tany Manakara ny fanombohana ny fandaharanasa Fampiroboroboana ny lalam-pihariana fambolena handraisan’ny rehetra anjara (Defis), ho an’ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Fotoana nampahafantarana ny tompon’andraikitra sy ny mpahazo tombontsoa ny votoatin’ity tetikasa ity any an-toerana.

Anisan’ny tanjona faritan’ny Defis ny fanovana ny fomba famokarana madinika sy ataon’ny fianakaviana (EAF) hivelatra bebe kokoa ary hanaraka ny fenitry ny famokarana ahazoana vokatra tsara kokoa. Hanatsara ny fidiram-bolan’ny tantsaha izany, hitondra fampandrosoana isan-toerana sy ny faritra ary ny firenena. Hifantoka amin’ny lalam-pihariana telo, ny Defis any Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana, ny kafe sy ny vary ary ny tantely.

Fikarohana lalam-barotra

Mizara roa ny toerana hiasana any amin’ireo faritra roa ireo. Hatao any Vatovavy Fitovinany ary Farafangana ny fanombohana ny Defis ary any Vaingandrano, Midongy Atsimo, Befotaka, Ikongo, Nosy Varika ary Vondrozo ny asa fanitarana. Hifantoka amin’ny fanombohana, atao amin’ity taona 2019 ity, ny fanofanana ny tantsaha amin’ireo lalam-pihariana telo ireo, hampiasa ny teknika hamokatra mahomby, sady hanohana azy ireo amin’ny fikarohana lalam-barotra, hampifandraisana amin’ny mpandraharaha tsy miankina. Hametraka masoivoho isaky ny renivohitry ny distrika ny Defis, hanatanterahana izany.

Tantsaha miisa 300

Miara-miombon’antoka amin’ny Tahirimbolam-pampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana (FDA) ny Defis. Amin’ity taona 2019 ity, manodidina ny 1.760 ha ny lemaka hajariana any amin’ireo faritra roa ireo. Maherin’ny 150 ny tantsaha hotohanana hamokatra masomboly. Hamokatra masomboly vary maherin’ny 100 taonina izy ireo, ary manodidina ny 600.000 ny zana-kazo kafe hovokarina. Mahatratra 300 ny tanimboly hatao fitaratra sady fianarana, hataon’ny tanora sy vehivavy miisa 300. Miisa sivy ny fifanaraham-barotra hatao miaraka amin’ny mpandraharaha tsy miankina. Miisa telo ny trano fitahirizam-bokatra haorina ary mirefy 25 km ny lalan-tany harenina.

Mercredi 3 avril 2019- R Mathieu

Famokarana ronono: mila fanatsarana ny fambolena vilona

Tsy ampy ny fanjifan’ny Malagasy ronono. Tsy misy afa-tsy 10,55 kg isan’olona isan-taona raha efa mahatratra 120 kg isan’olona isan-taona ny ao Kenya. Mitady hevitra manoloana izany ny orinasa mpamokatra ronono MDB (Malagasy Dairy Board) eto Analamanga, ka manentana ny tantsaha hamboly vilona. Mbola eo amin’ny 5 hatramin’ny 10 litatra isan’andro ny salanisa omen’ny ombivavy iray eto an-toerana, raha 20 litatra isan’andro ny salanisa ankapobeny.  Koa any amin’ny sakafon’omby aloha no jerena voalohany hampitomboina ny vokatra ronono sy ho fanatsarana ny kalitaony eto an-toerana.

Noho izany, mila fanatsarana ny fambolena vilona amina velaran-tany midadasika arahina fitaovana vaventy sy avo lenta , fa tsy vitan’ny angady fotsiny. Olana anefa ho an’ny tantsaha ny tsy fananana velaran-tany lehibe, ka tsy mahazatra azy ireo loatra ny mampifandray ny voly vilona sy ny fiompiana omby. Mitaky fampiasam-bola avy amina sehatra tsy miankina izany miaraka amin’ny fanjakana. Tsy vitsy ny mpandraharaha malagasy manam-bola, saingy tsy miraika loatra any amin’ny fambolena sy ny fiompiana, koa manaitra azy ireo koa ny MDB.

Raha eto Analamanga manokana, 1 400 ireo mpiompy nentanina ho amin’izany fambolena vilona izany, sy famokarana provandy ho sakafon’omby. Nampahafantatra ny Antenimieran’ny varotra eto Antananarivo fa manafatra karazana vokatra ronono tsy latsaky ny 30 000 t isan-taona isika eto Madagasikara. Midika izany fa mbola malalaka ny tsena

amin’ity sehatra ity. Efa manatona akaiky ireo mpiompy ireo ny MDB mividy ny vokatra, manodidina ny 1 400 Ar ny litatra. Tombony lehibe ho an’ireo mpamboly koa izany.

Mercredi 3 avril 2019- Velo Ghislain

Sécurisation foncière : Le CASEF à Washington

Le plus grand rendez-vous de rencontre mondiale sur le foncier se tenait du 25 au 29 mars 2019 dernier à Washington DC. Une délégation malgache prise en charge par le Projet de Croissance Agricole et de Sécurisation Foncière (CASEF) a représenté Madagascar à la «Conference Land and Poverty» organisée annuellement par la Banque mondiale. Cette conférence foncière mondiale de haut niveau s’avère être l’une des meilleures opportunités pour le pays pour partager l’expérience malgache ainsi que le succès de l’opération «Hetsikaratany» menée en 2018 portant certification foncière sur plus de 116.000 parcelles mais également pour bénéficier d’expériences d’autres pays sur toutes les facettes d’une sécurisation foncière efficace, économiquement rentable pour le pays et socialement acceptable.
Contextuellement, le projet CASEF combine les actions d’appui à l’agriculture commerciale et la sécurisation de droits fonciers des ménages ruraux partenaires des agroindustriels et opérateurs de marchés de produits agricoles. C’est dans ce sens que l’opération massive de sécurisation foncière dénommée «Hetsikaratany», l’une des rares grandes opérations de ce genre menées en Afrique et le premier du genre initié à Madagascar a été réalisée l’année dernière au profit des ménages ruraux et mérite d’être partagée au niveau mondial au cours de la «Conference Land and Poverty».
Au cours de ce grand rendez-vous, la délégation malgache a pu profiter de deux tribunes importantes pour communiquer sur ce saut qualitatif réalisé par Madagascar. La délégation malgache a été invitée à la table ronde africaine au thème “Changer l’échelle des programmes fonciers – Expériences africaines et solutions internationales”. La panéliste de Madagascar, à la fois chef de la délégation, Danielle Haingonavalona, Inspecteur des Domaines et de la Propriété Foncière auprès du MAHTP, a partagé à l’assistance la réforme foncière engagée à Madagascar depuis 2005, laquelle est basée sur la détermination de l’Etat à assurer une sécurisation foncière massive à moindre coût et à bref délai. D’où l’introduction de la Gestion Foncière Décentralisée par la création des Guichets Fonciers au niveau communal chargés de la certification foncière sur des parcelles occupées. Madagascar a également bénéficié d’une conférence spéciale pour présenter en détail les bonnes pratiques de l’opération «Hetsikaratany». La réussite de cette expérience de Madagascar a été saluée et a attiré l’intérêt de différents partenaires au niveau mondial et particulièrement des acteurs du foncier issus d’autres pays Africains.
Par ailleurs, les résultats exceptionnels du projet CASEF financé par un prêt de la Banque mondiale ont motivé cette dernière à libérer le financement additionnel de 52 Millions USD à ce projet, à titre de don, dont 34 Millions USD pour le volet foncier. Avec cet appui, le Gouvernement malgache pourra sécuriser 2.500.000 parcelles et couvrir ¾ de son territoire, soit 15 régions, par une opération de sécurisation foncière dès avril 2019.

 Mardi 2 avril 2019- Njaka Andriantefiarinesy

Atsimo Andrefana : fampiroboroboana ny jono horita

Nanomboka, ny volana febroary teo, ny tetikasa fanatsarana ny fanjonoana (Fip) ho an’ny hazandrano horita any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Ho an’ny fikambanana iraisam-pirenena Blue Ventures Conservation (BVC), tetikasa voalohany maneran-tany napetraka any amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana ity natao ity.

Nanaovan’ny Fip tombana mialoha ny tontolon’ny fanjonoana horita, ny taona 2010. Anisan’ny olana tsikaritra ny tsy fahampian’ny atontam-baovao sy ny fitantanana ka lasa sakana amin’ny fampandrosoana azy. Tanjona amin’ny fanatanterahana ny Fip, ny hisian’ny fanjonoana maharitra. Marihina fa tsy mbola ananan’i Madagasikara ny fenitra ahazoana ny mari-pamantarana iraisam-pirenena Marine Stewardship Council (MSC), mamaritra fa misy tokoa ny fanjonoana maharitra.

Ajanona ny gaboraraka

Miditra tsikelikely ahazoana io MSC io i Madagasikara, iarahan’ny fikambanan’ny mpanjono any ifotony any Atsimo Andrefana, ny orinasa mpanondrana any ivelany, ny sampam-pikarohana ambony, ny rafi-panjakana isan-tsokajiny, ny ONG eto an-toerana sy iraisam-pirenena, toy ny WWF, ohatra.

Nambaran’ny tompon’andraikitry ny jono ao amin’ny WWF, i Fanazava Rijasoa, fa “mba ahafahan’ny fanjonoana horita eto Madagasikara mivoatra mankany amin’ny dingana Fip, entanina ny mpanjono hampiato ny fanjonoana gaboraraka”. Hamafisina koa ny fifandraisan’ireo mpisehatra samihafa voakasika. Napetraka ny Vaomieram-pitantanana ny horita (CGP), hiahy ny ezaka atao rehetra hanatsarana ny jono horita eto Madagasikara.

  Lundi 1er avril 2019 – Njaka Andriantefiarinesy

Mahajanga: mandrahona hitokona ny mpandraharaha drakaka

Sehatra iray misedra olana koa ny fihariana drakaka. Tsy manaiky ny fepetra mampihantona ny fanondranana azy ny mpandraharaha malagasy nefa maro koa ny lalàna tsy voahaja sy ny fitrandrahana gaboraraka azy ireny.

Tena ahitana ny fitrandrahana drakaka ny any Ambanja, ny any Antsohihy ary ny any Mahajanga, indrindra ny haondrana any ivelany. Namoaka didy ny minisiteran’ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono (Maep), ny volana marsa teo, fa mihantona, miato vonjimaika, ny fanondranana drakaka any ivelany. Niteraka savorovoro eo amin’ireo mpandraharaha manodidina ity sehatra ity izany ka nampiaka-peo izy ireo ny herinandro lasa teo. Ahitana ny mpanangona drakaka, ny mpamatsy ny vahiny manondrana any ivelany, ny mpanondrana any ivelany, ary ny tambajotram-paritra Mahajanga ivondronan’ny mpanjifa. Mitaraina izy ireo fa fatiantoka tanteraka ny aterak’ity fepetran’ny governemanta ity ka potika ny fiharian’izy ireo. Mandrahona hidina an-dalambe, hanao fitokonana, izy ireo, anio alatsinainy, raha tsy misy ny vahaolana.

Tsy mahazo mihoatra ny 11 sm

Anisan’ny antony nampiaka-peo ny mpandraharaha tany Mahajanga ny tsy nandraisan’ny mpandraharaha sinoa, mpanondrana any ivelany, ny drakaka aman-taoniny, namidin’ny mpandraharaha malagasy tamin’ireo satria latsaky ny 11 sm ny habeny.

Maro ny tranga mikasika ity lalam-pihariana drakaka ity. Anisan’ny fepetra apetraky ny lalàna ny tsy azo anjonoana na anangonana na ivarotana ny drakaka latsaky ny 11 sm ny habeny, indrindra ny haondrana any ivelany. Tsy vitsy koa ireo nahatonga ny fandripahana gaboraraka ity hazandrano fahita eny amin’ny ala honko ity. Nisy koa ny fiara nitondra drakaka latsak’io refy io, indrindra tamin’ny lalam-pirenena fahenina (RN 6) sy ny fahefatra (RN 4).

Efa nahantona tamin’ny 2014

Tsy vao izao ny nandray fepetra nampihantona ny fanondranana drakaka any ivelany ny fanjakana. Efa nisy, toraka izany, koa ny taona 2014 satria nahina ho ringana ny drakaka avy any amin’ny ala honko vokatry ny fanjonoana gaboraraka. Araka ny fanadihadiana, efa maherin’ny 70%-n’ny drakaka fantatra fa misy eto Madagasikara ny nojonoina ny enim-bolana voalohan’ny taona 2014 monja. Tsy tokony hihoatra ny 7 500 t anefa ny tokony ho azo trandrahina. Hita koa fa aondrana any Sina ny ankamaroan’ny drakaka velona tato ho ato. Maro ny taksiborosy mitondra azy ireny, indrindra ny any Ambanja.

Documentation et Archives © 2019 DCSI/MAEP