Documentation et Archives

Au service de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche

Tafatsangana ny Drafi-pirenena ho Fikajiana sy ho Fitantanana lovain-jafy ny Atsantsa sy ny Makomba eto Madagasiakara

Notontosaina ny Alakamisy 06 Jona 2019 tao amin’ny efitra fivoriana ao amin’ny hotely Grands Melis Analakely ny fandaniana ny drafim-pirenena ho fikajiana sy fitantanana lovain-jafy ny Atsantsa sy Makomba eto Madagasikara, ka tafatsangana antsakany sy an-davany  izany.

Vokatra misy eto Madagasikara nandritry ny 100 taona izay ny Atsantsa. Hita ankehitriny fa miha lany tamingana ny karazany sasantsasany amin’ny Atsantsa raha eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena no jerena. Raisina ho ambinambin-javatra izy fa tsy dia tena vokatra kendrena eo amin’ny sehatra jono indostrialy. Ny vombona ankio mantsy no tena ilainy fa tsy ny henany loatra. Ho an’ny Madagasikara kosa dia hita fa tsy mihinana Atsantsa firy ny malagasy fa saika ahondrana any ivelany ny ankamaroan’ny vokatra, hoy ny fanazavan’Andriamatoa RANDRIAMBOLA Tiana, Talen’ny fitantanana sy ny fampiroboroboana ny Jono.

Manana ny anjara toerany lehibe eo amin’ny toe-karena Malagasy noho izany ny vokatra Atsantsa, ny vombona ankio ary ny makomba. Ny taona 2017, manodidina ny 14 673kg ny vombona ankio naondran’ny Madagasikara tany amin’ny tsena Aziatika. Ankoatr’izay, 22 ny karazana Atsantsa izay hita fa tandindomin- doza ary 27 ny karazany voasokajy ho tsy ananana angon-kevitra feno, araka ny antontan’isa omen’ny UICN (International Union for Conservation of Nature).  Izany indrindra no antony nahatonga ny Ministeran’ny Famboloena sy ny Fiompiana ary ny Jono sy ny Ministeran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy, niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka, nanangana ity drafim-pirenena ho fikajiana sy ho fitantanana lovain-jafy ny Atsantsa sy ny Makomba eto Madagasikara ity.

Fitantanana araka ny tokony ho izy ny harena ara-jono

Tanjona voalohany amin’ny fananganana ity drafim-pirenena ho fikajiana sy ho fitantanana lovain-jafy ny Atsantsa sy ny Makomba eto Madagasikara ity, ny hitantanana araka ny tokony ho izy ny jono Atsantsa sy Makomba eto Madagasikara.

Natsangana ihany koa ity drafi-pirenena ity mba hanatsarana ny fahafantarana ireo karazana Atsantsa sy Makomba sy fanjonona azy, tafiditra anatin’izany ny anjara asany eo amin’ny rohy voaaro anaty rano, ahafahana miantoka feno ny fikajiana sy ny fitantanana.

Ity drafitra ity ihany koa dia entina hanatsarana ny fomba fitandrovana ireo Atsantsa sy Makomba any amin’ny faritra hampiasana azy, noho ny fanonerana indray ireo karazany izay miha lany tamingana, ary indrindra hanatsarana ny fiantraikany eo amin’ny rohy voaaro anaty rano.

Ary farany, fomba iray ahafahana manentana ny olona amin’ny loza manambana ireo Atsantsa sy Makomba sy ny manodidina azy ity drafi-pirenena ity, ary ihany koa entina hantsarana ny fandraisanan’anjaran’ny vahoaka amin’ny asa fitandrovana azy ireo.

————————————————————————————-

Plan national de conservation et de gestion durable des requins et des raies à Madagascar élaboré

La validation du plan national de conservation et de gestion durable des requins et des raies à Madagascar s’est tenue ce jeudi 06 juin 2019 à la salle de conférence du Grand Melis Analakely.

La pêche au requin est une activité qui existe à Madagascar depuis plus de 100 ans. Malheureuement, 22 espèces de requins sont classées menacées et 27 espèces classées données insuffisantes selon la liste rouge de l’UICN. A l’échelle internationale, des espèces de requin sont actuellement en voie de disparition. Pour le cas de Madagascar, la production est de préférence exportée mais non pas consommée, a expliqué Monsieur le Directeur de la gestion et du développement de la pêche, ANDRIAMBOLA Tiana.

Depuis 2017, Madagascar a exporté officiellement 14 673 kg d’aileron de requin. La pêche aux requins et les raies tiennent donc un rôle important dans l’économie de Madagascar. Ainsi, il est impératif pour le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP), le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ainsi que les parties prenantes d’élaborer ce plan national de conservation et de gestion durable des requins et des raies à Madagascar.

Gérer correctement ces ressources halieutiques.

Le plan national de conservation et de gestion durable des requins et des raies à Madagascar a été conçu en partenariat avec les parties prenantes du secteur. Il a pour objectifs de veiller à ce que les pêches ciblées et pêches accidentelles de requins et raies soient durables et correctement gérées.

Le plan vise également à améliorer les connaissances sur les espèces de requins et de raies et leur pêche, y compris leur rôle dans l’écosystème, afin d’assurer la conservation et la gestion.

Il préconise aussi   l’amélioration de l’état de conservation des requins et des raies dans la région grâce à la récupération des espèces en voie de disparition et à la restauration des espèces appauvries et améliorer leur contribution à l’intégrité de l’écosystème, aux moyens de subsistance de la communauté et aux économies nationales.

C’est également un moyen pour sensibiliser le public aux menaces pesant sur les requins et les raies et à leur habitat, et améliorer la participation du public et les activités de conservation.

Date: 06/06/2019

Source: Communication MAEP

Retour

Updated: 7 juin 2019 — 8 h 25 min
Documentation et Archives © 2019 DCSI/MAEP