Velom-panantenana ny mponina ao amin’ny lemak’Iazafo

Hiakatra ny voka-bary ao amin’ny lemak’Iazafo, Distrikan’i Vavantenina, Faritra Analanjirofo amin’ity taom-pambolena 2020 ity noho ireo tohana maro entin’ny fandaharanasa PADAP na Projet Agriculture durable par une Approche Paysage, izay tetikasa eo ambany fiahian’ ny MAEP. Tanjona ny hanatsarana ny famokarana sy handrindrana izany amin’ny fiarovana ny tontolo iainana. Ka misandrahaka amin’ny lafiny maro noho izany ny asa fampandrosoana entin’ny fandaharanasa PADAP.

Fampitomboana velarantany fambolena amin’ny alalan’ny fanarenana foto-drafitrasa

Afak’olana momba ny tsy fahampian’ny rano manondraka ny tanimbary ny tantsaha mpamboly ao amin’ ny lemak’Iazafo, Distrikta Vavatenina ary afaka ifantoka tsara amin’ ny famokarana sy ny fampitomboana ny vokatra izy ireo ankehitriny. Nitondra vahaolana maharitra amin’ izany ny fanjakana Malagasy amin’ ny alalan’ ny tetikasa PADAP tamin’  ny fanarenana sy fanamboarana fotodrafitrasa maharitra maro manerana ny lemaka toy ny tohadrano, vavarano ary lakandrano fanariana sy fampidiran-drano. Vokatr’ izany dia tanim-bary manondidina ny 450 Ha ao amin’ ny Kaominina Ambanivohitra Mahanoro sy Kaominina Ambanivohitra Maromitey no ho voatondraka ara-dàlana ary fiakarana taham-bokatra ho 6 T/Ha no andrasana amin’ izany. Marihana fa tanim-bary manodidina ny 2000 ha ao amin’ ny lemak’ Iazafo no hamboarina sy hajarian’ny tetikasa PADAP hatramin’ ny 2023.

Fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanapariahana ny teknikam-pambolena

Ankoatra ny fanamboarana fotodrafitrasa, ny tetikasa PADAP dia miara-miasa akaiky amin’ ireo tantsaha mpamokatra ao amin’ ny lemak’ Iazafo amin’ ny fiarovana ny sahadriaka sy ny tontolo iainana. Nisy ny fanofanana sy tohana ara-pitaovana nomena ireo tantsaha nentina nametrahana ireo toerana famokarana zana-kazo “pepinière” ary fanaovana valatahaka momba ny alavadim-boly . Miisa telo ny “pépinière” efa tafapetraka ao amin’ ny lemak’ Iazafo ary zanakazo kininina 34.000 no novokarina sy ho zaraina maimaipoana ho an ‘ny tantsaha.

Fanomezana fiofanana momba ny fiarovana ny voly

 Zava-dehibe ihany koa ny fiarovana ny voly amin’ireo bibikely mpanimba. Nisy araka izany ny fiaraha-miasan’ ny tetikasa tamin’ ny Sampandraharahan’ny fiarovana ny voly na Direction de la Protection des Vegetaux (DPV)  izay nanome fanofanana ireo tekinisianina tany an-toerana mikasika  ny ady amin’ ny voalavo , ny fampiasana ara-drariny ny fanafody ary ny ady maro lafy. Tao Vavatenina no notanterahina ny fiofanana ary ireo teknisianina voahofana kosa indray no hampiofana  ireo tantsaha ao amin’ ny faritra.

Construction et réhabilitation des infrastructures de la Plaine de Iazafo : les travaux sont en cours.

La plaine d’Iazafo est le grenier rizicole de la Région Analajirofo et alimente également les marchés de la Région Atsinana. Depuis quelques années le périmètre d’Iazafo rencontre des problèmes récurrents  d’irrigation et de drainage impactant directement sur les rendements et la production. Ces problèmes sont généralement liés à la vétusté des infrastructures hydroagricoles et à la dégradation des bassins versants.

Au regard des objectifs fixées par l’Etat malagasy qui sont l’  Autosuffisances rizicole et l’autosuffisance  alimentaires, des travaux de réhabilitation de la plaine de Iazafo ont été entrepris par le Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche à travers le projet PADAP (Projet d’Agriculture durable par une Approche Paysage) qui a pour objectif d’augmenter la productivité agricole en lien avec une gestion durable des ressources naturelles. Il vise à améliorer l’accès aux  services d’irrigations, aux techniques et pratiques agricoles durables et à renforcer la gestion intégrée des ressources naturelles par les acteurs locaux dans les paysages ciblés. Il intervient dans cinq paysages sélectionnés dans quatre régions (Boeny, Sava, Sofia et Analajirofo)

Actuellement le projet est à pied d’œuvre dans la région Analajirofo. A part l’élaboration du Plan d’aménagement de gestion durable des paysages pour les deux sites dans la région Analajirofo (Iazafo et Soanierana Ivongo) des travaux d’aménagements d’infrastructures hydroagricoles ont été réalisés dans le paysage d’Iazafo dans les communes rurales de Maromitety et de Mahanoro. Ces travaux vont permettre d’améliorer l’irrigation et le drainage de près de 450 ha de rizières ainsi qu’une augmentation du rendement à 6t/ha au lieu des 2t/ha.

A part les travaux d’aménagement, des formations ainsi que des petits matériels agricoles pour la mise en place de pépinières et de parcelles de démonstration en agro écologie et agro foresterie  ont été octroyé à des  paysans. Jusqu’ à maintenant 3 pépinières ont été mis en place dans la plaine de Iazafo et près de 34000 jeunes plants d’eucalyptus ont été produits. Ces plants seront distribués gratuitement aux exploitants agricoles de la plaine afin de protéger les bassins versants.

Des formations des techniciens agricoles de la région sur la protection des cultures ont été réalisées en partenariat avec la Direction des Protection des Végétaux du MAEP. Il s’agit de formation sur la lutte anti murine, la lutte intégré et l’utilisation des pesticides. Ces techniciens à leur tour effectueront la formation des exploitants agricoles.

De nombreux autres travaux d’aménagement effectués par le projet PADAP sont actuellement en cours dans la plaine d’Iazafo. Jusqu’ en 2023  les travaux d’aménagement vont porter sur 2000 ha de la plaine.

Retour

Comments are closed.