Hohatsaraina ny serarsera sy ny fitiliana ary ny fanaraha-maso ny vokatra mivezivezy

Notontonsaina ny 21 novambra 2019 ny Fanaingana ny tetikasa «Fanohanana amin’ny fanatanterahana ny Politikan’ny Faritra amin’ny Famokarana eo anivon’ny SADC, aty Madagasikara/ « Projet d’Appui à la mise en œuvre de la Politique Régionale Agricole (PAR) de la SADC à Madagascar »

Isan’ny Firenena Afrikanina amin’ireo 16  mpikambana ao anatin’ny vondron’ny SADC  I Madagasikara, ary efa miroso amin’ny fifanakalozana ara-barotra eo amin’ireo  Firenena samy Afrikanina ireo, ankehitriny. Malalaka ny tsena, kanefa misy ny fenitra tokony arahina ao anatin’izay fifaneraserana sy fifanakalozana ara-barotra izay eo amin’ireo faritra miara-miasa ao amin’ny SADC ireo, manoloana ny kalitaon’ny vokatra.

Araka izany, hohatao laharam-pahamehana ny fijerena sy fanaraha-maso ny vokatra azo avy amin’ny biby sy ny vokatra azo avy amin’ny fambolena, mba tsy hisy aretina fa ho azo antoka tsara. Fantarina ny aretina misy ary hangalana fepetra haingana.Hoarovana ihany koa ny sisintany mba tsy hidiran’ny aretina hafa eto amin’ny firenena ao anatin’izay fivezivezena arabarotra amin’ny alalan’nytetikasa Arakaizany, hohatsaraina ihany koa ny serasera amin’ny fifandraisana ara-barotra ao anatin’ny vondrona SADC, mba hisian’ny fifampitokisana amin’ny fandraharahana,hanamafisana ihany koa ny fifanakalozana sy ny fivezivezen’ny vokatra, ka ho azo antoka  amin’ny alalan’ny fametrahana ny lamina fampitam-baovao   ho amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra antsoina hoe. “AIMS” na Agriculture Information Management System.

Zavadehibe ary tombontsoa hoan’ I Madagasikara arakaizany,ny fisian’ny tetikasa «Fanohanana amin’ny fanatanterahana ny Politikan’ny Faritra amin’ny Famokarana eo anivon’ny SADC,aty Madagasikara/«Projet d’Appui à la mise en œuvre de la Politique Régionale Agricole (PAR) de la SADC à Madagascar »

Karazana aretina sy biby mpanimba voly miisa 5 eoa min’ny fambolena (Tutaabsoluta; chenille légionnaire d’automne, mouche des fruits /Maladies mortelles nécrotiques du maïs; fusariose) sy karazana aretina miisa 3 eo amin’ ny biby (fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants et l’influenza aviaire)izay fantatra fa mbola tsy tafiditra eto amin’ny firenena no hifantohan’ ny tetikasa.  Marihina fa efa misy ny tetikady amin’ ny fanaraha-masony fahasalaman’ny biby sy ny voly napetrakin’ ny Ministera amin’ ny alalan’ ny DSV sy ny DPV. Haharitra 3 taona ny tetikasa ka ny FAO no handrindra izany.

Informations fiables et des stratégies de lutte pertinentes pour accéder aux marchés

Le projet d’appui à la mise en œuvre de la Politique  Régionale Agricole (PRA) de la SADC est lancé officiellement à Madagascar ce jeudi 21 novembre 2019.

LaPolitique  Régionale Agricole (PRA) est une manifestation du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), établi à Maputo en 2003, en tant que cadre politique panafricain pour transformer l’agriculture, améliorer la sécurité alimentaire et favoriser la croissance économique inclusive. La Politique Régionale Agricole (PRA) vise à promouvoir des actions de collaboration au niveau régional et à compléter les actions nationales qui stimulent une production et un commerce compétitifs des produits issus de l’agriculture, tout en assurant une utilisation durable des ressources naturelles et une protection efficace de l’environnement ».

L’accent sera ainsi mis sur :L’amélioration de l’information sur la production agricole, la durabilité et la compétitivité pour une prise de décision fondée sur des faits avérés ;L’amélioration de l’accès aux marchés par la mise en œuvre de stratégies de lutte contre les parasites et les maladies des plantes et des animaux au niveau régional ; et La facilitation de la mise en œuvre de certaines composantes de la Stratégie Régionale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans les États Membres de la SADC.

L’amélioration de l’accès au marché régional passe par la disposition et l’échange d’informations fiables et avérées et la maîtrise de la lutte contre les parasites et les maladies chez les plantes et les animaux. Le système de gestion de l’information agricole (AIMS) de la SADC sera ainsi renforcé, notamment au niveau de la base de données qui sera alimentée par les 16 pays membres de la SADC dont Madagascar à travers le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pêche.

Concernant les luttes contre les parasites, pour l’agriculture, cinq parasites et maladies des cultures sont particulièrement ciblés : Tuta absoluta qui attaque notamment la tomate; la chenille légionnaire d’automne ravageurs du maïs, la mouche des fruits ; les Maladies mortelles nécrotiques du maïs ; et la fusariose des bananiers. En ce qui concerne les animaux d’élevage, les trois maladies animales transfrontalières visées sont la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants et l’influenza aviaire hautement pathogène. Notons que Madagascar est encore indemne de ses maladies.

Retour

Comments are closed.