Famolavolana paik’ady hampiroboroboana ny fambolena biolojika

Ho famporisihana an’ireo mpisehatra rehetra mba ho matihanina amin’ny seham-pihariana fambolena biolojika ary koa hamolavolana ireo paik’ady hampiroboroboana ity seham-pihariana ity dia nisy ny fiofanana momba ny fanohanana ny politikam-pambolena biolojika izay nokarakarain’ny PRADA sy ny CASEF tao amin’ny Hotel IBIS Ankorondrano ny 02 hatramin’ny 05 septambra 2019.Ny fambolena biolojika izay  tafiditra ao anatin’ny “contrat programme” ny Minisitera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono.

Ireo olona voahofana ireo arak’izany no  hamolavola sy hanoratra ireo paik’ady hampiroboroboana ny fambolena biolojika.Taorinan’ny fivoriana dia tapaka fa hisy ny tohana ho an’ireo  mpamokatra izay misehatra amin’ity lalam-pihariana ity manomboka amin’ny famokarana eny ifotony mandram-pahatongan’ny vokatra eny amin’ny tsena.Ireo mpiofana dia ahitana an’ireo solotenan’ny tantsaha sy mpandraharaha ary ireo “prestataire de service”, ECOCERT, SYMABIO.

Formation sur l’appui au politique de l’agriculture biologique.

Une formation sur l’appui au politique de l’agriculture biologique co-organisée par le PRADA et le CASEF, s’est tenue du 02 au 05 septembre 2019 à l’Hôtel IBIS Ankorondrano. L’objectif était d’élaborer une bonne stratégie pour l’agriculture biologique, la mise en place des territoires à vocation agricole biologique et la massification de l’agriculture biologique certifiée et non certifiée tout en soutenant les petits producteurs à l’accès au marché.

Notons que l’agriculture biologique fait partie du contrat-programme du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Tous les acteurs concernés par la chaîne de valeurs étaient présents tels les producteurs, les opérateurs, les prestataires de service, l’ECOCERT et SYMABIO.

Retour

Comments are closed.