Fiaraha-miasa eo amin’ny Ministera sy ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola : tafapetraka ny vovonana fifanakalozan-kevitra stratejika

Notanterahina ny zoma 07 Jona 2019 tao amin’ny biraon’ny GIZ Ivandry ny fivoriana niarahan’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono tamin’ireo mpiray ombon’antoka sy ny vondron’ny mpamatsy vola’ireo tetikasa misehatra amin’ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara.

Tanjon’ity fivoriana ity (i) ny fandrindrana ny fomba fiara-miasa sy ny fomba fanatanterahana ireo tetikasa misehatra amin’ny tontolo ambanivohitra , (ii) ny Fampidirana ny Ministera eo amin’ny sehatra fifanakalozan-kevitra amin’ireo mpiray ombon’antoka, mba ho mpiara-miasa mpanatanteraka tokoa izy ireo amin’ny fijerena ny lafiny ara-pandrindrana ankapobeny sy ara-stratejika. Natao ihany koa ity fivoriana ity ahafahan’ireo mpiara-miombon’antoka sy mpamatsy vola handrindra ireo tetikasa mba hifandraika tsara amin’ny tanjon’ny Ministera sy ny vina napetraky ny fanjakana.

Vovonana fandrindrana ara-stratejika tarihin’ny MAEP

Tafapetraka ny vovonana fandrindrana ara-stratejika ireo fandaharanasa sy tetikasa fa ny anarany kosa dia mbola an-dalam-pikarohana azy ny Ministera sy ireo mpiara-miombon’antoka. Hohamafisina ny fifanakalozan-kevitra ara-stratejika amin’ny fivoriana izay ataon’ny vovona isam-bolana. Ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono miaraka amin’ny vondrona eropeanina no mpitarika ity vovonana ity amin’ny alalan’ny Cellule de Coordination et d’Appui aux Projets/Programmes et Organismes Rattachés (CPOR) izay tarihin-dRamatoa RAHARINOMENA Fanja, Mpandrindra ny CPOR.

Ireto avy ireo mpikambana ao anatin’ny vovonana :ny Banky iraisam-pirenena, ny Banky Afrikanina ho an’ny Fampandrosoana (BAD), l’Agence Française de Développement (AFD), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), la Coopération Technique Allemande (GIZ), le Département du Développement et de la Coopération Suisse (DDC), l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), Fonds d’Equipement des Nations Unies (UNCDF), l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID).

—————————————————————

Coopération du MAEP avec les Partenaires Techniques et Financiers : une plateforme de coordination stratégique mise en place

Une réunion entre le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) œuvrant dans le milieu rural pour le développement local à Madagascar a eu lieu le vendredi 07 Juin 2019 au GIZ Ivandry.

Cette rencontre a pour objectif (i) de coordonner la coopération et la mise en œuvre des Projets/ Programmes et Organismes rattachés dans le milieu rural, (ii) d’impliquer le Ministère dans le dialogue stratégique avec les PTF pour qu’ils soient véritablement une collaboration au terme de coordination général et stratégique des projets. Cette réunion permet également aux PTF d’organiser entre eux leur méthodologie de travail, à travers les projets/programmes et Organismes rattachés, cadrant dans la vision du MAEP traduit par le slogan : « vers l’autosuffisance alimentaire et le secteur Agricole moderne » exprimant la forte volonté du MAEP d’œuvrer pour le développement rural.

Coordination de la plateforme pilotée par le MAEP

Ce dialogue stratégique sera confirmé par la réunion mensuelle. L’ancien Groupe des Bailleurs de Fonds-Développement Rural (GBF-DR) gagne davantage en dynamisme et en synergie en devenant la Plateforme de Coordination Stratégique. La nouvelle  formule de coordination  est validée tandis que la dénomination de la plateforme est en cours de recherche entre le MAEP et les bailleurs. La co-présidence de cette plateforme est assurée par l’Union Européenne et le MAEP à travers la Cellule de Coordination et d’Appui aux Projets/Programmes et Organismes Rattachés dont le Coordonnateur est Madame RAHARINOMENA Fanja. Les membres du plateforme sont la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Agence Française de Développement (AFD), l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), la Coopération Technique Allemande (GIZ), le Département du Développement et de la Coopération Suisse (DDC), l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), le Programme Alimentaire Mondial (PAM), Fonds d’Equipement des Nations Unies (UNCDF), l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID).

Retour

Comments are closed.