Mpanara-maso sy mpitsirika masomboly miisa 106 hitsirika sy hanara-maso ny famokarana masomboly eto Madagasikara

Ho fanatanterahana ny fepetra takian’ny lalàna faha 94-038 natao ny 3 Janoary 1995, izay mifandraika amin’ny fampanarahan-dalàna ny masomboly, dia niara-niasa feno ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono sy ny tetikasa/ fandaharanasa PAPRIZ 2, FORMAPROD, DEFIS, PADAP, PEPBM, PROSPERER ary ireo rantsamangaika  isankarazany, toy ny CARD ou « Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique », tamin’ny alalan’ny sampandraharaha Ofisialy misahana ny fanaraha-maso ny masomboly sy ny fitaovana.

Manoloana izany dia mpitsirika sy mpanara-maso ny masomboly vary miisa 106, injeniera sy teknisianina avy ao amin’ny Ministeran’ny Famboelena sy ny Fiompiana ary ny Jono, no nanatanteraka fianianana manetriketrika tao amin’ny Fitsaràna avo Anosy ny                 Alatsinainy        03 Jona 2019, ka 100 amin’izy ireo miasa any amin’ny faritra ary ny 06 kosa miasa ao amin’ny foibe.

Nanatanteraka fiofanana nifantoka tamin’ny dingana fanomezana fanamarinana ny kalitaon’ny masomboly izy ireo . Nisy avy eo ny fanaovana fanadinana tombana mba ahafahana mandrefy ny fahaiza-manao sy fahafehezana izany sehatra izany ny volana martsa 2019 lasa teo, ka izy 106 mianadahy no tafita tamin’ny adina.

Famokarana masomboly ara-kalitao ho fanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo. Taorian’ny fahavitan’ny fanadinana tombana no nanambaran’ ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny kalitaon’ny masomboly fa mandritry ny fanatanterahany ny asany, dia hametraka ny fifampitokisana feno momba ny lamina fampanarahan-dalana ny masomboly eto Madagasikara izy ireo ary hanome fahafahana an’ireo mpamboly hisitraka ireo masomboly ara-kalitao. Ireo moa dia anisan’ny antony lehibe azahoana vokatra tsara sy ahafahana mandray fanapahan-kevitra amin’ny fanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo indrindra ny fahavitan-tena ara-bary, izay tanjon’ny Fanjakana amin’ny alalan’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono.

Faritra 22 eto Madagasikara hiasana.

Efa voatsangana ankehitriny ny lisitry ny mpanara-maso sy mpitsirika ny masomboly nahavita ny fianianana izay hiandraikitra feno izany asa izany eto amin’ny faritan’ny Madagasikara. Ho ahetsika indray ny lamina fanamarinana ny kalitaon’ny masomboly ary mitovy avokoa ny fomba fanaraha-maso ampiharina sy ny fitaovana enti-manara-maso, manerana ny faritra 22. Ireo mpanara-maso ny kalitaon’ny masomboly nahavita fianianana dia handray fomba tsara kokoa ho fampanaretana ny lamina fanamarinana ny kalitaon’ny masomboly.

Araka izany, hoy Andriamatoa Talé Jeneralin’ny Fambolena, dia « mitsirika sy manara-maso feno ny fanatanterahana ny fambolena masomboly izy ireo satria misahana anjara asa lehibe ny fampanarahana fenitra ny masomboly. Tafiditra ao anatin’ny lalàn’ny fambolena ny lalàna momba ny masomboly, ka misy fenitra arahina noho izany na eo amin’ny fambolena ny masomboly na ny fitahirizana azy na ny fivarotana azy satria anisan’ny kasinga iray lehibe mampiroborobo ny famokarana ny masomboly ara-kalitao. Manomboka izao dia tsy hanana ahiahy sy olana intsony izy ireo amin’ny fahafahana manao ny asa, amin’ny vanim-potoana ilàna azy satria manenika ny faritra 22 eto Madagasikara no hiasana. Afaka manao fangatahana eny anivon’ireo ivom-paritray ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ireo mpamokatra masomboly matianina ary azo atao tsara ny manontany ireo mpitsirika sy mpanara-maso ny masomboly ireo mahakasika ny teknika famokarana masomboly”.

——————————————————————————–

106 Contrôleurs/ Inspecteurs semenciers pour le contrôle et la certification des semences à Madagascar

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) à travers le Service Officiel de Contrôle des Semences et matériel végétal (SOC) en Collaboration avec les Projets/Programmes : PAPRIZ 2, FORMAPROD, DEFIS, PADAP, PEPBM, PROSPERER ainsi que d’autres entités comme la Coalition pour le Développement de la Riziculture en Afrique (CARD) ont œuvré ensemble pour la réalisation des exigences de la législation semencière : Loi 94-038 du 3 janvier 1995.

Cent six (106) inspecteurs/contrôleurs de semence riz dont 100 Inspecteurs/Contrôleurs régionaux et 06 Agents centraux, ont prêté serment au Tribunal de Première Instance à Anosy -Antananarivo ce lundi 3 juin 2019. La démarche consistait à dispenser une formation sur le processus de certification des semences par le SOC. Cette formation s’est soldée par un test d’évaluation afin de mesurer les acquis et maîtrise du domaine le mois de mars 2019.

Production de semence de qualité pour l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire.

Après avoir subi avec succès le test d’évaluation, les inspecteurs/contrôleurs déclarent solennellement que dans l’exercice de leur fonction, ils mettront en place un climat de confiance sur le système de certification des semences à Madagascar et mettront à disposition des agriculteurs des semences de qualité. Ces dernières étant l’un des facteurs de production les plus importants et décisifs dans l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire, notamment en riz, objectif de l’Etat Malagasy par le biais du MAEP.

22 Régions de Madagascar vont profiter de ces contrôleurs/ Inspecteurs semenciers. Désormais, le système de certification de semences est redynamisé. Une liste d’inspecteurs/contrôleurs est établie pour les 22 régions de Madagascar. Les méthodes de contrôles pratiquées seront les mêmes dans toutes les Régions de Madagascar avec des outils de contrôles uniformisés. Les inspecteurs/contrôleurs vont adopter une approche améliorée en termes de rigueur dans le processus de certification des semences. Les contrôleurs/ inspecteurs des semences vont assurer entièrement le suivi, le contrôle et la normalisation de la production des semences, car une semence de qualité garantie une meilleure production agricole. Cette normalisation, selon la législation semencière inscrite dans la loi de l’Agriculture concerne la production, la conservation ainsi que la commercialisation. Ces contrôleurs/ inspecteurs seront apte à effectuer leurs tâches suivant les besoins des producteurs de semences en matière des techniques de production », a souligné le Directeur Général de l’Agriculture, Lanto RAMAROSON.

Date: 03 / 06/ 2019

Source: Communication MAEP

Retour

Comments are closed.