Fampiroboroboana ny sehatrin’ ny famokarana eto Madagsikara : efa mazava ny paikadin’ ny MAEP


Tanjon’ny Ministeran’ny Fambolena, Fiompiana ary ny Jono, ny fahaleovan-tena ara-tsakafon’ny Malagasy ary koa ny fampivoarana ny famokarana moderna na “emergence d’un secteur Agricole moderne” eto Madagasikara.

 Mba hampahafantarana ireo mpisehatra izany fanamby lehibe izany ary koa ireo paikady, rafitra, tetikasa ary fandaharanasa efa napetraka ary efa miasa mba hanatratrarana izany, dia nanatanteraka loa-bary an-dasy ny MAEP. Izany dia natao nandritra ny FEPA 2019, ny tolakandron’ny asabotsy 01 jona, ary nahaliana tokoa ireo mpanatrika. Anisan’ny lohahevitra novelabelarina nandritra izany loa-bary an-dasy izany ny fampiroboroboana ny fiompina trondro sy akoho gasy, ary ny tetik’asa Pejaa hanohanana ireo tanora te ho lasa mpandraharaha matihanina. Tamin’ny tapany faharoa dia novelabelarina ny atao hoe “concept d’agrégation” na tetik’ady fampivondronana hanampiana ny tantsaha mba hahamatihanina kokoa azy ireo sy ahafahany mamokatra araky ny filàn’ny tsena. Naroso tamin’ny mpisehatra koa ireo rafitra famatsiambola mijoro eo anivon’ny Ministera hanampiana ireo tantsaha mpamokatra dia ny “Fonds de l’Elevage » sy ny « Fonds de Développement Agricole ».

Le MAEP est prêt pour transformer l’Agriculture Malagasy.

A l’occasion de la FEPA 2019, le Ministère de l’Elevage, de la Pêche et de l’Agriculture a tenu une conférence-débat le samedi 1 juin 2019, devant les acteurs et parties prenantes dans ces trois secteurs.

A travers le slogan « Vers l’autosuffisance alimentaire et l’émergence d’un secteur Agricole moderne », l’objectif étant de présenter les grandes lignes des stratégies et initiatives mises en œuvre pour la transformation de l’Agriculture. De nombreux thèmes ont été abordés et débattus, suscitant l’intérêt des assistants. Parmi cela, le développement des filières à cycle court et à forte valeur ajoutée comme le poulet « Gasy » et la pisciculture,  l’Entreprenariat rural à travers la présentation du Programme PEJAA, le concept d’agrégation comme stratégie pour professionnaliser davantage les producteurs et augmenter substantiellement leur productivité et enfin, les différents mécanismes financiers pour accompagner cette stratégie d’agrégation et faciliter l’accès des producteurs aux services et aux facteurs de production, à savoir le Fonds de l’Elevage et le Fonds de Développement Agricole.

Retour

Comments are closed.