DEFIS : 2400 ha de périmètre à irriguer dans les 101 communes des 3 régions d’intervention

Le lancement inter-régional du Programme de Développement des Filières Agricoles et Inclusives ou DEFIS dans les  trois zones d’intervention Ihorombe, Amoron’i Mania et  Haute Matsiatra s’est tenu le 22 mars 2019 à Fianarantsoa.Un atelier de consultation publique sur l’Environnement et les changements climatiquess’est déroulé également.

92 200EAF (Exploitation Agricole Familiale) touchées dansles régions Amoron’iMania, Haute Matsiatra et Ihorombe

Quatre filières prioritaires y seront appuyées à savoir le riz, le maïs, le miel et l’oignon. 2400ha de périmètres à aménager en riziculturepour cette campagne2019-2020.

Trois actions prioritaires seront à mettre en œuvre, dont (i) la mise en place des techniciens Conseillers en Gestion d’Exploitations Agricoles Familiales ou COGEAF, (ii) la construction des locaux des Tranoben’ny Tantsaha Mpamokatra(TTMR) dans les chefs lieu de régions, et (iii) la production de semences de base de proximité en maïs et  en riz.

15 Millions $ pour l’Environnement et les changements climatiques

Une consultation publique sur le projetd’adaptation au changement climatique s’est tenue à Fianarantsoapour le compte du Fonds Vert pour le Climat ou FVC.Cette consultation vise à connaître  les points de vue et les opinions de la population locale. En effet, le Programme DEFIS va allouer 15 Millions de Dollars pour l’environnement et les changements climatiques.

DEFIS: 2400 ha ny velaran-tany ho voatondraka ao amin’ireo kaominina 101 anatin’ny faritra 3 hiasana

Notontosaina tao Fianarantsoa ny zoma 22 martsa2019 lasa teo ny fanombohana ny Fandaharan’asa DEFIS tao amin’ny Faritra Ihorombe, Amoron’i Mania ary Matsiatra Ambony. Nisy ihany koa nadritra izany ny atrik’asa fakan-kevitry ny daholo be mikasika ny tontolo iainana sy ny fiovavovan’ny toetr’andro.

92 200 EAF (Exploitation Agricole Familiale) ao anatin’ny faritra 3 no misitraka ny fandaharan’asa

Miisa efatra ny zotra-pihariana omena laharam-pahameana ao amin’ireo faritra ireo diany vary, ny tantely, ny katsaka ary tongolo. 2400ha ny velaran-tany ho hajariana ao amin’ny Kaominina 101 anatin’ny Faritra 3 amin’ity taona 2019.

Ny asa izay hotanterahan’ny DEFIS ao anatin’ireo faritra 3 ireo dia hifantoka indrindra amin’ (i) ny fametrahana ny mpanolo-tsaina amin’ny fitantanana ny famokarana ara-pianankaviana na ny COGEAF, (ii) ny fanorenana ny biraon’nyTranoben’nyTantsaha Mpamokatra isaky ny renivohi-paritra ary (iii) ny famokarana ny masomboly fototra amin’ny vary sy ny katsaka.

15 tapitrisa dôlara ho an’ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetr’andro

Nisy ny fivoriana faka-kevitra mikasika ny tetik’asa mifandraika amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro izay hatolotra ny Tahiry iraisam-pirenena ho an’ny toetr’andro. Ny antom-pisian’ny fakan-kevitra moa dia ny ahafantarana ny hevitry ny olona hafa izay voakasik’io tetik’asa io. Hanome vola mitentina15Tapitrisa Dôlara ny fandaharan’asa DEFIS ho an’ny tontolo iainana sy ny fiovaovan’ny toetr’andro.

Le Programme DEFIS est un programme sous-tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche.
Objectif:
-Améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ruraux vulnérables dans les zones d’intervention.
Indicateurs :
-Taux de pauvreté réduit à 10%
-Taux de malnutrition chronique des enfants moins de 5ans : moins de15points
Bénéficiaires :
-320 000 Exploitants Agricoles Familiales
Financement :
– 250 Millions de Dollars sur multi-bailleurs : FIDA, OFID, le Fonds Vert pour le Climat (FVC), la BAD, le Gouvernement malagasy et les bénéficiaires
Durée : 10ans
Zones d’intervention :
VatovavyFitovinany, AtsimoAndrefana, Atsimo Atsinanana, Androy, Anosy, Ihorombe, Amoron’i Mania et  Haute Matsiatra.
Ny Fandaharan’asa DEFIS dia eo ambany fiahian’ny Minisitera ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jono
Tanjona:
Fanatsarana maharitra ny fidiram-bolan’ny tantsaha sy ny fanjariana ara-tsakafo mba hampivoatra ny fiharian’izy ireo
Tondro:
-Tahan’ny fahantrana mihena 10%
-Tahan’ny tsy fahampin-tsakafo eo amin’ny zaza latsaky ny 5 taona: latsaky ny 15
 
Mpisitraka:
-320 000 tantsaha
Famatsiam-bola :
-250 Tapitrisa Dôlara avy amin’ny mpiara-miombon’antoka maro ara-bola : FIDA, OFID, ny famantsim-bola amin’ny Fiovaovan’ny toetr’andro, ny Governemanta malagasy ary ny tantsaha
Faharetany: 10 Taona
Toerana hiasana : Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Androy, Anosy, Ihorombe, Amoron’i Mania et  Matsiatra Ambony.

Comments are closed.