La Vanille, le pesant d’or de l’économie de Madagascar

Madagascar est le leader mondial de la vanille : c’est le premier producteur et le premier exportateur de vanille au monde depuis des années. Un atelier de restitution de l’étude diagnostic de la filière vanille commandité par la Banque Mondiale à travers le Projet Pôle Intégré de Croissance (PIC )  s’est tenule 19 mars 2019 au Development Learning Center Anosy.

La vanille est le premier produit d’exportation  en valeur (710Millions $ USD en 2017 à 96% de vanille et 4% extrait de vanille ; 855 Millions de$ USD de vanille en 2018+extrait)et la première source de devises pour Madagascar.

Le défi de maintien de  la qualité de la vanille repose sur la teneur en vanilline qui devrait idéalement être supérieure ou égale à 1,6. Le paradoxe de la vanille de Madagascar s’apparente à l’augmentation des prix et la baisse de la qualité. Cela est dû à la montée de l’insécurité, aux récoltes très précoces et au manque de contrôle ainsi qu’au blanchiment d’argent. Autres problématiques liées à la qualité de la vanille est  la présence de pesticides dans les lots de vanille bio et des traces de nicotines depuis 2016.

De 2008 à 2017, Madagascar a exporté en moyenne 85,8% des volumes vers quatre pays :  France (34,2%), Etats-Unis (28,8%), Allemagne (13,4%) et Canada (9,4%).

La filière a longtemps trop peu profité aux producteurs mais grâce à la flambée des prix sur le marché international, ces derniers perçoivent  tout de même de revenus significatifs.

Lavanila : voalohan-karenan’i Madagasikara

Isan’ny mpitarika eran-tany amin’ny lavanila Madagasikara:    voalohany amin’ny fambolena sy amin’ny fanondranana lavanila eran-tany izy nandritry ny taona maro. Nisy ny atrikasa famintinana momba ny fanadihadiana mikasika ny lalam-pihariana lavanila izay nampanaovin’ny Banky iraisam-pirenenena tamin’ny alalan’ny PIC tao amin’ny DLC-Anosy ny 19 martsa 2019 lasa teo.

Mitana ny laharana voalohany amin’ny vokatra fanondrana izay mampidi-bola vahiny ho an’iMadagasikara ny lavanila (710 Tapitrisa Dôlara Amerikanina tamin’ny 2017; 855 Tapitrisa Dôlara Amerikanina tamin’ny 2018).

Tanjona ny fikajiana ny kalitao ny lavanila izay ahitana tahana vanilline mihoatra na mira amin’ny 1,6 ao anatiny. Mahagaga anefa fa misy toe-javatra mifanohitra miseho amin’ny lavanila eto Madgasikara: rehefa miakatra ny vidim-bokatra dia mihena ny kalitao. Izany dia noho ny fitomboan’ny tsy fandriampahalemana, ny fiotazana aloha loatra, ny tsy fahampian’ny fanaraha-maso ary ny famontsim-bola. Ankoatr’izay, nisy ihany koa ny olana hafa hita tamin’ny vokatra lavanila dia ny fahitana ranom-panafody simika famonoana biby kely na pestisida any anatin’ny lavanila biolojika sy nikôtinina nanomboka ny taona 2016.

Ny taona 2008 kahatramin’ny 2017, miisa efatra ireo firenenana nanondranan’i Madagasikara ny 85,8% ny lavanila novokariny dia Frantsa (34,2%), Etazonia (28,8%), Alimaina (13,4%) ary Kanada (9,4%).

Tsy dia nahazo tombony firy  ireo tantsaha mpamokatra lavanila hatry ny ela fa noho izao fisian’ny fiakaran’ny vidim-bokatra eo amin’ny tsena iraisam-pirenena izao dia mitombo tokoa ny vola miditra amin’izy ireo.

Comments are closed.